Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Analytická část »

Program regenerace MPZ v Hrádku nad Nisou

 

úvodní část

 

Město Hrádek nad Nisou si nechalo zpracovat Program regenerace MPZ vzápětí po vyhlášení městské památkové zóny, roku 2004 (SMETANÍK, Josef – REICHEL, Jiří: Program regenerace MPZ Hrádek nad Nisou, 2004). Přesto dosud možnosti čerpání příspěvků a dotací z Programu nevyužilo. Zájmem města je, aby se tato situace změnila, a protože původní elaborát Programu za téměř deset let od zpracování ztratil svou aktuálnost a novým potřebám ne zcela vyhovuje (i s ohledem na intenzivní investiční činnost v poslední dekádě), přistoupilo Město Hrádek nad Nisou ke zpracování Programu zcela nového, nyní předkládaného.
 
I přes dosavadní nevyužití možnosti financování z Programu regenerace městská správa v uplynulých letech významně investovala do revitalizace zejména parteru MPZ. Přehled o projekční a stavební činnosti na území MPZ od doby jejího vyhlášení podávají následující tabulky, zachycující ke schválení předložené projektové dokumentace a správním orgánem státní památkové péče vydaná rozhodnutí a závazná stanoviska:

 

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou