Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hrádek nad Nisou »

Zastupitelstvo města »

Zprávy a pozvánky

 

Doprovodná informace GDPR

datum zveřejnění: 26.6.2018

 

Informace k zasedání zastupitelstva města v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR)

 

Doprovodná informace k zasedání zastupitelstva města v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR)

                              

V souvislosti s plněním povinností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále také jako „Nařízení GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Zákon OOU“), si je Městský úřad Hrádek nad Nisou vědom ochrany osobních údajů, které zpracovává v souladu s Nařízením GDPR.

 

Osobní informace jsou považovány za důvěrné a městský úřad klade důraz na bezpečnost při jejich zpracování. Protože podklady nebo zápisy z jednání orgánu města (zastupitelstvo města / rada města) mohou obsahovat osobní údaje, jsou zpřístupněny pouze oprávněným osobám.

 

Proces zasedání zastupitelstva města je upraven zejména § 92 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Zákon“).

 

Program jednání zastupitelstva města

Město Hrádek nad Nisou uveřejňuje program jednání (zasedání) zastupitelstva města na své úřední desce (fyzické i elektronické umožňující dálkový přístup) v zákonem stanovených termínech. Dále pak na internetových stránkách města – odkaz: <http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=23>

 

Zápis jednání zastupitelstva města

Zápis není uveřejňován a v souladu se zákonem (§ 95 Zákona) je uložen na městském úřadu k nahlédnutí.

 

Výpisy usnesení z jednání zastupitelstva města

Nad rámec zákonné povinnosti město zpracovává soubory výpisů schválených usnesení, které jsou uveřejňovány v anonymizované podobě (podoba a forma, kdy jsou anonymizovány osobní údaje v soupisu přijatých usnesení). Uveřejňovány jsou na internetových stránkách města, viz výše uvedený odkaz.

 

Podklady pro jednání zastupitelstva města

Podklady pro zasedání zastupitelstva města jsou zpřístupněny pouze oprávněným osobám (zastupitelům a úředníkům městského úřadu).

Podklady jsou v listinné podobě k nahlédnutí před samotným jednáním (zasedáním) zastupitelstva města (15 minut před jednáním) v místě konání, a to u pracovníka/pracovnice úřadu. Podklady jsou také uloženy na městském úřadu k nahlédnutí v pracovních hodinách, a to v týdnu, resp. v předcházejících dnech příslušného týdnu, ve kterém se koná dané zastupitelstvo. Více informací podá odpovědný pracovník/pracovnice odboru Kancelář úřadu městského úřadu.

 

Jednání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejné (§ 93, odst. 3 zákona) .

 

 

Jiří Timulák v. r.

tajemník městského úřadu

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou