Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hrádek nad Nisou »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

2. zasedání zastupitelstva města 21.2.2018

datum zveřejnění: 9.3.2018

 

Soubor usnesení - 2/ZM/2018 - konečná veze

 

Soubor usnesení - 2/ZM/2018
Konáno dne: 21.2.2018
Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

02/018/ZM/18 - Program 2. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2018  / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje program 2. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2018 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 10/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard,
p. Horák
SCHVÁLENO

02/019/ZM/18 - Návrhová komise / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaromír Mottl, Ing. Radek Petr a p. Miroslav Řezníček.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard,
p. Horák
SCHVÁLENO
SCHVÁLENO

02/020/ZM/18 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovate zápisu ve složení: Mgr. Ladislava Jurková a ThMgr. Hedvika Zimmermannová.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard,
p. Horák
SCHVÁLENO

02/021/ZM/18 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard,
p. Horák
SCHVÁLENO

02/022/ZM/18 - Zápis z 1. Zastupitelstva města 2018 / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 1. Zastupitelstva města konaného dne 24.1..2018.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard,
p. Horák
SCHVÁLENO

02/023/ZM/18 - Usnesení / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 24.1.2018 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard,
p. Horák
SCHVÁLENO

02/024/ZM/18 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 24.1.2018 do 21.2.2018.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

02/025/ZM/18 - Prodej pozemku p.č. 185/5 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 185/5, zahrada, o výměře 154 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu nabídnutou v obálkové metodě 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 30 800 Kč bez DPH, manželům Heleně a Zdeňkovi Korbelářovým, bytem Václavice 335, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že budou respektovány podmínky vyplývající ze stanoviska Povodí Labe s.p.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

02/027/ZM/18 - Osadní výbor Uhelná - doplnění člena výboru / Osadní výbory, komise
Zastupitelstvo města po projednání:
a) Bere na vědomí ukončení členství paní Ivany Manové v osadním výboru Uhelná ke dni 17.1.2018.
b) Schvaluje doplnění členů osadního výboru Uhelná  panem Petrem Slavíkem, bytem Uhelná 44, Hrádek nad Nisou, a to v souladu se směrnicí města IP/2/2015.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

02/028/ZM/18 - Dotační program Města Hrádek nad Nisou pro rok 2018 / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
a) navrhované znění Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2018 včetně jednotlivých výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace,
b) vzorový text veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2018 dle přílohy,
c) obsazení hodnotící komise ve složení: Pavel Farský, Mgr. Jaroslav Poláček, Petr Dlouhý, ThMgr. Hedvika Zimmermannová, Mgr. Ladislava Jurková, Václav Krejčík, Miroslav Řezníček.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

02/029/ZM/18 - Bytový dům Legionářská ul. / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání :
1) bere na vědomí informaci o stavu bydlení a bytového fondu na území města Hrádku nad Nisou;
2) souhlasí a podporuje výstavbu nového bydlení ( bytového domu,vila domů ) na pozemcích p.č. 744/1,745/1,746/1,747v k.ú. Hrádek nad Nisou, po bývalé mateřské škole v ul. v Legionářská v Hrádku nad Nisou a vyhrazuje si konečný výběr finální varianty podoby bydlení na základě předložených architektonických návrhů.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

02/030/ZM/18 - Revitalizace objektu "AZYL" v Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání :
1) bere na vědomí předložené návrhy možného budoucího řešení současného torza kamenného objektu čp.65,66 AZYL.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

02/031/ZM/18 - Úvěrová smlouva – investice města / Smlouvy
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0317684439/LCD ve výši 42 mil. Kč na financování investičních akcí města, bez zajištění, s úrokovou sazbou 1,47 % p.a., se splatností do 31.12.2025 se společností Česká spořitelna a.s. (IČ:45244782) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

02/032/ZM/18 - Změna rozpočtu města 2018 č.1 / Změna rozpočtu
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu rozpočtu města 2018 č. 1. Rozpočet města 2018 po změně č. 1 má stanoven celkový objem příjmů částkou 176.152.211,- Kč, celkový objem výdajů částkou 273.787.960,- Kč a salda ve výši 97.635.749,- Kč ve třídě financování, které je tvořeno finančním přebytkem z minulých let.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

02/033/ZM/18 - Odpověď na interpelaci zastupitele p. Řezníčka-přechod pro chodce před státní hranicí / Interpelace zastupitelů
Zastupitelstvo města bere na vědomí odpověď na interpelaci zastupitele p. Řezníčka-přechod pro chodce před státní hranicí
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

02/034/ZM/18 - Odpověď na interpelaci zastupitele Ing. Mottla - Plán zimní údržby  / Interpelace zastupitelů
Zastupitelstvo města bere na vědomí písemnou odpověďna interpelaci zastupitele Ing. Mottla - Plán zimní údržby.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

02/035/ZM/18 - Písemné informace / Ostatní
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

02/036/ZM/18 - Vlajka pro Tibet / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje připojení Města Hrádek nad Nisou k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet", která proběhne 10.3.2018.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Blažková Věra
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: 3/p. Řezníček, p. Dlouhý, p. Holata Nepřítomen:7/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Mgr. Ladislava Jurková, ThMgr. Hedvika Zimmermannová

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou