Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hrádek nad Nisou »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

3. zasedání zastupitelstva města 28.3.2018

datum zveřejnění: 28.5.2018

 

Soubor usnesení - 3/ZM/2018 - konečná verze

 

Soubor usnesení - 3/ZM/2018
Konáno dne: 28.3.2018
Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

03/037/ZM/18 - Program 3. zasedání  Zastupitelstva města  / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2018 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 11/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová, p. Sklenář, Ing. Mottl, p. Slezák, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

03/038/ZM/18 - Návrhová komise / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení:  p. Radek Horák, p. Věra Baumgartnerová, Mgr. Jaroslav Poláček.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 11/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová, p. Sklenář, Ing. Mottl, p. Slezák, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

03/039/ZM/18 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovate zápisu ve složení: p. Václav Krejčík a p. Karel Pokorný.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 11/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová, p. Sklenář, Ing. Mottl, p. Slezák, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

03/040/ZM/18 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 11/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová, p. Sklenář, Ing. Mottl, p. Slezák, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

03/041/ZM/18 - Zápis z 2. Zastupitelstva města  / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 2. Zastupitelstva města konaného dne 21.2..2018.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 11/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová, p. Sklenář, Ing. Mottl, p. Slezák, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

03/042/ZM/18 - Usnesení / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 21.2.2018 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 11/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová, p. Sklenář, Ing. Mottl, p. Slezák, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

03/043/ZM/18 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 21.2.2018 do 28.3.2018.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: 1/ p. Slezák Nepřítomen: 9/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová, p. Sklenář, Ing. Mottl
SCHVÁLENO

03/044/ZM/18 - Odpis pohledávek / Ostatní
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis nedobytných pohledávek a závazků v celkové výši 296.940,10Kč z účetní evidence Města Hrádek nad Nisou vyplývající z majetkové správy.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 8/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová, p. Sklenář
SCHVÁLENO

03/045/ZM/18 - Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 923/2, p.č. 923/3 a p.č. 923/14 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 923/2, trvalý travní porost, o výměře 772 m2, k pozemku p.č. 923/3, trvalý travní porost, o výměře 923 m2  a p.č. 923/14, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 316 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 923/2 a p.č. 923/3 dle  geometrického plánu č. 1444-118/2016) vše v k.ú. Hrádek nad Nisou.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 8/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová, p. Sklenář
SCHVÁLENO

03/046/ZM/18 - Zápis z jednání finančního výboru  / Finanční výbor
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 5.3.2018.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 8/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová, p. Sklenář
SCHVÁLENO

03/047/ZM/18 - Změna rozpočtu města 2018 č.2 / Změna rozpočtu
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu rozpočtu města 2018 č. 2. Rozpočet města 2018 po změně č. 2 má stanoven celkový objem příjmů částkou 177.457.960,20 Kč, celkový objem výdajů částkou 317.093.709,20 Kč a salda ve výši 139.635.749,- Kč ve třídě financování.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 8/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová, p. Sklenář
SCHVÁLENO

03/048/ZM/18 - Závěrečný účet města a účetní závěrka / Hospodaření města
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje závěrečný účet města Hrádek nad Nisou za rok 2017, a to bez výhrad,
2) bere na vědomí obsah Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrádek nad Nisou za rok 2017,
3) schvaluje účetní závěrku Města Hrádek nad Nisou za rok 2017, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: 1/ p. Sklenář Nepřítomen: 7/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

03/049/ZM/18 - Veřejnoprávní smlouva – církev / Smlouvy
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou (IČ: 46745581) ve výši 1.400.000,- Kč na předfinancování projektu "Paměť v krajině Trojzemí" a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

03/050/ZM/18 - Žádost o příspěvek - Hospic sv. Zdislavy Liberec / Sociální věci
Zastupitelstvo města:
1) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s., IČO 287 00 210, se sídlem Pod Perštýnem 321/0, Liberec IV - Perštýn 14, zastoupeného Ing. Taťánou Janouškovou, ředitelkou, na podporu provozu hospicové péče a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy;
2) revokuje usnesení č. 4/80/ZM/14, kterým bylo schváleno poskytování finančního příspěvku poměrnou částí podle počtu obyvatel, a to ve výši 5,- Kč na jednoho obyvatele, a pro následující období schvaluje poskytování příspěvku pevnou částkou, a to každoročně ve výši 50.000 Kč.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

03/051/ZM/18 - Žádost o příspěvek - Domov sv. Vavřince  / Sociální věci
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 40.000 Kč Oblastní charitě Liberec, Uhlířská 424/7, Liberec, IČ: 26520699, zastoupené ředitelem Bc. Františkem Sehořem, na náklady spojené s provozem Domova pokojného stáří - Domova sv. Vavřince v Chrastavě a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

03/052/ZM/18 - Pravidla pro činnost osadních výborů / Osadní výbory, komise
Zatupitelstvo města po projednání schvaluje Pravidla pro činnost osadních výborů č.  č. IP/1/2018.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: 1/ MUDr. Pavlová Nepřítomen: 6/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta
SCHVÁLENO

03/053/ZM/18 - Evidenční změna městské knihovny / Ostatní
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje provedení změny údajů Městské knihovny v Hrádku nad Nisou v evidenci knihoven následovně:
a) změnu provozovatele knihovny z původního provozovatele: Město Hrádek nad Nisou, IČ 00262854 na nového provozovatele: Brána Trojzemí p. o., IČ  01851969,
b) změnu adresy provozovatele z původní: Horní náměstí 73, 463 34  Hrádek nad Nisou na novou adresu: Horní náměstí 71, 463 34  Hrádek nad Nisou,
c) změnu adresy knihovny z původní: Václavská 471 , 463 34  Hrádek nad Nisou na novou adresu: Horní náměstí 71, 463 34  Hrádek nad Nisou.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta
SCHVÁLENO

03/054/ZM/18 - Logomanuál města Hrádek nad Nisou  / Ostatní
Zastupitelstvo po projednání schvaluje Logomanuál města Hrádek nad Nisou.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta
SCHVÁLENO

03/055/ZM/18 - Mimořádná odměna pro uvolněné zastupitele města / Ostatní
Zastupitelstvo města pro projednání schvaluje mimořádnou odměnu v souladu s § 76 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a to výši jedné měsíční běžné odměny, která náleží starostovi Josefu Horinkovi a místostarostovi Pavlu Farskému, za nadstandardní výkon jimi zastávané funkce za měsíc. Důvodem poskytnutí mimořádných odměn je výkon mimořádných a zvláště významných úkolů obce, kterými jsou nepovinné účasti v orgánech jiných uskupení (pan J. Horinka: předseda sdružení SOLK, člen poradní skupiny SVS, a.s. Teplice Voda 2010, člen představenstva MAS Podještědí a další, pan P. Farský: místopředseda Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko, člen pracovní skupiny Destinace Lužické hory), díky kterému lze pozitivně ovlivňovat rozvoj města, dále pak osobní angažovanost na projektech a akcích města (Rekonstrukce Schubertovy vily, Výměna střešní krytiny na objektu Camelot a hasičské zbrojnici, zřízení dětské skupiny při MŠ Liberecká a další), díky které se daří získávat finanční prostředky pro výrazné zlepšení životních podmínek v našem městě.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: 1/ p. Horák Nepřítomen: 8/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, p. Farský, p. Horinka
SCHVÁLENO

03/056/ZM/18 - Písemné informace / Ostatní
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta
SCHVÁLENO

03/057/ZM/18 - Delegace na Valnou hromadu SVS a.s. / Ostatní
Zastupitelstvo města deleguje p. Josefa Horinku k účasti a k jednání na Valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, konané dne 19.4.2018 od 10 hod v Krušnohorském divadle v Teplicích a opravňuje p. Josefa Horinku k jednání a hlasování na předmětné Valné hromadě.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p.Červená, p.Holata, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
p. Václav Krejčík, p. Karel Pokorný

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou