Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hrádek nad Nisou »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

4. zasedání zastupitelstva města 18.4.2018

datum zveřejnění: 28.5.2018

 

Soubor usnesení - 4/ZM/2018 - konečná verze

 

Soubor usnesení - 4/ZM/2018
Konáno dne: 18.4.2018
Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

04/058/ZM/18 - Program 4. zasedání  Zastupitelstva města  / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje program 4. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2018 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.
Termín: 18.4.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/p. Krejčík, p. Kudláček, p. Slezák, MUDr. Pavlová, MUDR. Sekvard, p. Horák
SCHVÁLENO

04/059/ZM/18 - Návrhová komise / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jaroslav Holata, p. Miroslav Řezníček a p. Petr Vinklárek.
Termín: 18.4.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/p. Krejčík, p. Kudláček, p. Slezák, MUDr. Pavlová, MUDR. Sekvard, p. Horák
SCHVÁLENO

04/060/ZM/18 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovate zápisu ve složení: Ing. Radek Petr a Mgr. Hana Prchlíková.
Termín: 18.4.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/p. Krejčík, p. Kudláček, p. Slezák, MUDr. Pavlová, MUDR. Sekvard, p. Horák
SCHVÁLENO

04/061/ZM/18 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.
Termín: 18.4.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/p. Krejčík, p. Kudláček, p. Slezák, MUDr. Pavlová, MUDR. Sekvard, p. Horák
SCHVÁLENO

04/062/ZM/18 - Zápis ze 3. Zastupitelstva města  / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zápis ze 3. Zastupitelstva města konaného dne 28.3..2018.
Termín: 18.4.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/p. Krejčík, p. Kudláček, p. Slezák, MUDr. Pavlová, MUDR. Sekvard, p. Horák
SCHVÁLENO

04/063/ZM/18 - Usnesení / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 28.3.2018 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM.
Termín: 18.4.2018
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/p. Krejčík, p. Kudláček, p. Slezák, MUDr. Pavlová, MUDR. Sekvard, p. Horák
SCHVÁLENO

04/064/ZM/18 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 28.3.2018 do 18.4.2018.
Termín: 18.4.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: 1/ p. Horák Nepřítomen: 5/p. Krejčík, p. Kudláček, p. Slezák, MUDr. Pavlová, MUDR. Sekvard
SCHVÁLENO

04/065/ZM/18 - Prodej pozemku p.č. 303/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) bere na vědomí stanovisko právního zástupce ze dne 21.2.2018
2) schvaluje prodej pozemku p.č. 303/1, zahrada, o výměře 165 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou kupní cenu 79 860 Kč s DPH, panu Petru Maňhalovi, bytem Žitavská 640, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím, že k pozemku je uzavřen nájemní vztah s účinností do 30.11.2018.
3) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 2) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 18.4.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: 1/ p. Horák Zdržel se: 2/ p. Krečman, p. Sklenář Nepřítomen: 4/ p. Krejčík, p. Kudláček, p. Slezák, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

04/066/ZM/18 - Odkup části pozemku p.č. 794 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje návrh smlouvy na odkup pozemku 794/4, ostatní plocha, o výměře 37 m2,  (pozemek oddělen z pozemku p.č. 794, dle geometrického plánu č. 1506-217/2017 ze dne 12.3.2018) v k.ú. Hrádek nad Nisou za cenu dle znaleckého posudku 330 Kč/m2 t. j. za celkovou kupní cenu 12 210 Kč, který je ve vlastnictví pana Jiřího Pavla, bytem Gen Svobody 344, 463 34 Hrádek nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
3) schvaluje financování odkupu pozemku z FRM v souladu s bodem 1) tohoto usnesení.
Termín: 18.4.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: 1/ MUDr. Pavlová Nepřítomen: 3/p. Krejčík, p. Kudláček, p. Slezák
SCHVÁLENO

04/067/ZM/18 - Program regenerace městských památkových rezeravací a městských památkových zón na rok 2018 / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání:
1/ bere na vědomí doporučení Komise pro MPZ Hrádek nad Nisou,
2/ schvaluje přidělení částky ve výši 17. 000,- Kč jako příspěvek z celkové alokované částky v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 a závazný spolu-podíl města ve výše 33.000,- Kč (10,2 % z uznatelných nákladů) pro Římskokatolickou farnost Hrádek nad Nisou, Liberecká 76, 46334 Hrádek nad Nisou, IČO: 46745581 na Opravu havarijního stavu úžlabí střechy na kostele sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou a pověřuje starostu města podpisem Souhrnných přehledů včetně žádosti o poskytnutí dotace.
Termín: 18.4.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 23/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/ p. Krejčík, p. Kudláček
SCHVÁLENO

04/068/ZM/18 - Odpověď na interpelaci zastupitele Ing. Mottla-Prověření stavu cesty v parku v ul. Hradební / Interpelace zastupitelů
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí Odpověď na interpelaci zastupitele Ing. Mottla-Prověření stavu cesty v parku v ul. Hradební
Termín: 18.4.2018
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 23/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/ p. Krejčík, p. Kudláček
SCHVÁLENO

04/069/ZM/18 - Odpověď na interpelaci zastupitele p. Sklenáře-Prověření stavu předání výkupů po elektrorozvodech VE ve Václavicích / Interpelace zastupitelů
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí Odpověď na interpelaci zastupitele p. Sklenáře-Prověření stavu předání výkupů po elektrorozvodech VE ve Václavicích
Termín: 18.4.2018
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 23/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/ p. Krejčík, p. Kudláček
SCHVÁLENO

04/070/ZM/18 - Písemné informace / Ostatní
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.
Termín: 18.4.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 23/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/ p. Krejčík, p. Kudláček
SCHVÁLENO

04/071/ZM/18 - Nástavba odborných učeben - ZŠ Lidická v Hrádku n/N, RoPD / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje právní akt - Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Nástavba odborných učeben  - ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou", podpořeného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, v předpokládané výši celkových nákladů 17 622 444,00 Kč, výši dotace 15 647 844,60 Kč, výši vlastního podílu 1 974 600,00 Kč, a to za předpokladu schválení změny rozpočtu pro rok 2018.
Termín: 18.4.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 23/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/ p. Krejčík, p. Kudláček
SCHVÁLENO

04/072/ZM/18 - Uvítací cedule města Hrádek nad Nisou / Ostatní
Zastupitelstvo města po projednání:
a) bere na vědomí grafické návrhy uvítací cedule města Hrádek nad Nisou, zpracované firmou FS Interactive, s.r.o.
b) schvaluje grafický návrh uvítací cedule města Hrádek nad Nisou, variantu  č.1 v souladu s důvodovou zprávou,
c) pověřuje odbor OIaSM ve spolupráci s odborem ODK k zajištění realizace uvítací cedule.
Termín: 18.4.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 23/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/ p. Krejčík, p. Kudláček
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Ing. Radek Petr, Mgr. Hana Prchlíková

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou