Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hrádek nad Nisou »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

5. zasedání zastupitelstva města 30.5.2018

datum zveřejnění: 6.6.2018

 

Soubor usnesení - 5/ZM/2018 - konečná (anonymizovaná) verze

 

* Anonymizovaná verze

Soubor usnesení - 5/ZM/2018
Konáno dne: 30.5.2018
Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 


05/073/ZM/18 - Program 5. zasedání  Zastupitelstva města  / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje program 5. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2018 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Horinka
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Horák
SCHVÁLENO

05/074/ZM/18 - Návrhová komise / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Karel Pokorný, p. Milan Slezák a p. Jaroslav Sklenář.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Horinka
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Horák
SCHVÁLENO

05/075/ZM/18 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovate zápisu ve složení: p. Iva Červená a ThMgr. Hedvika Zimmermannová.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Horinka
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Horák
SCHVÁLENO

05/076/ZM/18 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Horinka
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Horák
SCHVÁLENO

05/077/ZM/18 - Zápis ze 4. Zastupitelstva města  / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zápis ze 4. Zastupitelstva města konaného dne 18.4.2018.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Horinka
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Horák
SCHVÁLENO

05/078/ZM/18 - Usnesení / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 18.4.2018 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Timulák
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: 1/ p. Horák Nepřítomen: 5/  p. Krejčík, p. Kudláček,
p. Prokop, p. Vinklárek, p. Půta
SCHVÁLENO

05/079/ZM/18 - Zpráva o činnosti starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 18.4.2018 do 30.5.2018.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Horinka
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek
SCHVÁLENO

05/080/ZM/18 - Prodej části st. pozemku č. 181/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 3335 , ostatní plocha, o výměře 253 m2 (pozemek oddělen ze st. pozemku č. 181/2, zastavěná plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 635-5/2018 ze dne 25.1.2018) v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za nabídnutou cenu 245 Kč/m2 s DPH + 5 500 Kč - náklady na vypracování geometrického plánu, tj. za celkovou kupní cenu 67 485 Kč s DPH, žadateli, který předložil nabídku č.j. 2737/2018 v rámci zveřejnění obálkovou metodou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek
SCHVÁLENO

05/081/ZM/18 - Prodej souboru pozemků p.č. 96/1, p.č. 95 a p.č. 94/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 96/1, zahrada, o výměře 1 127 m2 , pozemku p.č. 95, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 57 m2  a pozemku p.č. 94/1, zahrada, o výměře 674 m2.vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou za nabídnutou cenu 310 Kč/m2 bez DPH + 4 235 Kč - náklady na vypracování znaleckého posudku, tj. za celkovou kupní cenu 701 171 Kč s DPH, žadateli, který předložil nabídku č.j. 2632/2018 v rámci zveřejnění obálkovou metodou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím, že se část pozemku nachází v aktivní záplavové zóně a také s tím, že k pozemkům bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek
SCHVÁLENO

05/082/ZM/18 - Prodej pozemku p.č. 363 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání revokuje usnesení ze dne 25.10.2017 č. 8/159/ZM/17 z důvodu úmrtí žadatele. 

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek
SCHVÁLENO

05/083/ZM/18 - Prodej části pozemku p.č. 493/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej části pozemku p.č. 493/1, ostatní plocha, (z pozemku byl dle geometrického plánu  č. 1512-253/2017 ze dne 25.1.2018 oddělen pozemek  p.č. 493/3 ostatní plocha, o výměře 58 m2) , v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 19 140 Kč + 8 525 Kč - náklady na vypracování znaleckého posudku a geometrického plánu, tj. za celkovou kupní cenu 27 665 Kč, vlastníkovi pozemku p.č. 491 v k.ú. Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: 1/ MUDr. Pavlová Nepřítomen: 4/  p. Krejčík, p. Kudláček,
p. Prokop, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

05/084/ZM/18 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku st.č. 324 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku  st.č. 324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 410 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou z důvodu budoucího využití pozemku osadním výborem a občanů Uhelné.
Termín: 30.5.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek
SCHVÁLENO

05/085/ZM/18 - Jednání FRVU / Ostatní
Zastupitelstvo města po projednání:
1) bere na vědomí Zápis z jednání FRVU ze dne 25.4.2018
2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRVU ke dni 31.3.2018 ve výši 3 714 987,44 Kč

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Doleželová
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek
SCHVÁLENO

05/086/ZM/18 - Jednání FRM / Ostatní
Zastupitelstvo města po projednání:
1) bere na vědomí Zápis z jednání FRM ze dne 25.4.2018
2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRM ke dni 31.3.2018 ve   výši 46 357 422,30 Kč
3) schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 34 980 Kč na přeložku elektrického vedení paní M.S. v souladu s platnou legislativou
4) schvaluje převedení částky ve výši 3 000 000 Kč z účtu FRM do běžného rozpočtu města k dofinancování II.etapy Sokolovny Hrádek nad Nisou (šatny a sauna)
5) schvaluje zapůjčení finančních prostředků z účtu FRM na účet města na "Projekt instalace fotovoltaického systému střech ZŠ T.G.M." ve výši 1 259 126 Kč s termínem vrácení na účet FRM v roce 2019
6) schvaluje zapůjčení finančních prostředků z účtu FRM na účet města ve výši 30 118 427 Kč a to na "Projekt nástavby odborných učeben" a "Projekt snížení energetické náročnosti" ZŠ Lidická s vrácením na účet města v roce 2019
7) schvaluje zapůjčení finančních protředků z účtu FRM Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou, se sídlem Liberecká 73, 463 34, Hrádek nad Nisou, IČO: 46745581 na předfinancování projektu "Paměť v krajině Trojzemí" ve výši 1 400 000 Kč s vrácením na účet FRM v roce 2019
8) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí účelové dotace ve výši 35 581 Kč na vybudování přečerpávací stanice splaškových vod na pozemku 1788/4 a 1798/4 v k.ú. Hrádek nad Nisou panu T.M., dle dohody kupní smlouvy ze dne 12.1.2010 v souladu s platnou legislativou 
9) schvaluje odpis nedobytných pohledávek půjček z FRM v celkové výši 116 742 Kč a to:
a) č.sml.200908 ze dne 1.12.2009 ve výši 96 742 Kč
b) č.sml.200706 ze dne 13.6.2007 ve výši 20 000 Kč
10) schvaluje "Dohodu o uznání závazku a splátková kalendář mezi Městem Hrádek nad Nisou a paní K.M. a panem E.M. z neuhrazeného závazku půjčky FRM č. sml. 200911 ze dne 8.2.2010 ve výši 90 034 Kč

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Doleželová
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek
SCHVÁLENO

05/087/ZM/18 - Zápis z jednání Kontrolního výboru / Kontrolní výbor
Zastupitelstvo města schvaluje zápis Kontrolního výboru ze dne 14.5.2018.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Blažková
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek
SCHVÁLENO

05/088/ZM/18 - Termíny RM a ZM na druhé pololetí r. 2018 / Ostatní
Zastupitelstvo města:
1. bere na vědomí schválené termíny Rady města na druhé pololetí r. 2018: 
11.7., 1.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 7.11., 21.11., 12.12
2. schvaluje termíny Zastupitelstva města na druhé pololetí r. 2018: 
29.8., 26.9., 24.10., 28.11., 19.12.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Vinšová
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek
SCHVÁLENO

05/089/ZM/18 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – vzduchotechnika ZŠ T.G.M. / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje, v souladu s důvodovou zprávou, právní akt - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnut dotace, vydaný Ministerstvem životního prostředí dne 12.4.2018, v rámci projektu Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou, o celkových  výdajích 8 212 656,00 Kč a výši podpory 5 743 947,30 Kč.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Davidová
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek
SCHVÁLENO

05/090/ZM/18 - Sociální bydlení - Hrádek nad Nisou, žádost o dotaci, financování akce  / Projekty
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
a) projektový záměr a podání žádosti na akci „Sociální bydlení - Hrádek nad Nisou“ do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 80  Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.,  o celkových předpokládaných nákladech ve výši 28 805 743,23 Kč a dotaci ve výši 11 604 955,50 Kč. 
b) zajištění předfinancování a financování akce z rozpočtu města v případě získání dotace.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Davidová
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek
SCHVÁLENO

05/091/ZM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – OREL jednota Hrádek nad Nisou / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Orel jednota Hrádek nad Nisou, se sídlem U Koupaliště 743, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 71166921 ve výši 160 000 Kč na úhradu nákladů na energie ve sportovním areálu jednoty Orel a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Matušková
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek, MUDr. Pavlová, p. Dlouhý
SCHVÁLENO

05/092/ZM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Římskokatolická farnost / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, se sídlem Liberecká 76, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 46745581 ve výši 138 000 Kč na Restaurátorské práce na kamenných památkách v areálu kostela sv. Bartoloměje a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Matušková
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

05/093/ZM/18 - Kolem kolem Jizerek – revokace usnesení č. 3/061/ZM/17 / Projekty
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
a) revokaci usnesení č.3/061/ZM/17 v bodě a) z důvodu změny rozpočtu projektu Kolem kolem Jizerek,
b) realizaci projektu Kolem kolem Jizerek v nové výši celkových nákladů 130 214,20 EUR a vlastní příspěvek města (10%) ve výši 13 021,42 EUR.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Davidová
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

05/094/ZM/18 - Stanovení počtu členů ZM pro následující volební období 2018 - 2022 / Sociální věci
Zastupitelstvo města pro následující volební období 2018 - 2022 stanovuje 25 členů zastupitelstva.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek, MUDR. Pavlová
SCHVÁLENO

05/095/ZM/18 - Doplnění zřizovací listiny - MŠ Liberecká o dětskou skupinu / Sociální věci
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění zřizovací listiny Mateřské školy, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, příspěvková organizace, IČ: 70983135 v článku VIII. - Doplňová činnost, v části 8.2 o provozování dětské skupiny. Článek VIII. - Doplňková činnost, část 8.2 zní takto:
8.2. Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Předmětem doplňkové činnosti jsou tyto okruhy:
- provozování dětské skupiny
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- ubytovací služby
- fotografické služby
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- provozování  kulturních,  kulturně-vzdělávacích  a  zábavních zařízení,  pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- poskytování služeb pro rodinu a domácnost
- pronájem nebytových prostor

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

05/096/ZM/18 - Most k naději - finanční příspěvek / Sociální věci
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 22.968,- Kč Mostu k naději, z. s., P. Jilemnického 1929/9, Most, IČ: 63125137, zastoupeného ředitelem XXX XXXXX na poskytování terénních programů pro lidi ohrožené drogou, schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

05/097/ZM/18 - Změna rozpočtu města 2018 č. 4 / Změna rozpočtu
Zastupitelstvo města po projednání:
1) bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.3.2018,  
2) schvaluje změnu rozpočtu města 2018 č. 4. Rozpočet města 2018 po změně č. 4 má stanoven celkový objem příjmů částkou 183.343.889,29 Kč, celkový objem výdajů částkou 323.979.638,29 Kč a salda ve výši 140.635.749,- Kč ve třídě financování.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

05/098/ZM/18 - Veřejnoprávní smlouva s Libereckým krajem - silnice Oldřichov / Smlouvy
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/169/2017 o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji (IČ: 70891508) z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje. 

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

05/099/ZM/18 - Písemné informace / Ostatní
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Horinka
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek
SCHVÁLENO

05/100/ZM/18 - Delegace na Valnou hromadu SVS a.s. / Ostatní
Zastupitelstvo města po projednání:
1)      bere na vědomí konání řádné Valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 21. 6. 2018 od 10:00 hod. v Krušnohorském divadle v Teplicích; s programem dle Pozvánky na valnou hromadu a určeným rozhodným dnem 14. června 2018, ke kterému je město zapsané v seznamu akcionářů společnosti. 
2)     deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2. písm., f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Josefa Horinku, starostu města Hrádek nad Nisou, na řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, konané dne 21. 6. 2018 od 10:00 hod.
3)     pověřuje delegovanou osobu Mgr. Josefa Horinku hlasováním a výkonem práv Města Hrádek nad Nisou jako akcionáře společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, přičemž ponechává se na zvážení panu Horinkovi, jako osobě delegované, jak bude na valné hromadě hlasovat; s podmínkou, že hlasováním nedojde k oslabení postavení Města Hrádek nad Nisou jako akcionáře.
4)      souhlasí s navrhnutím, resp. nominací pana Mgr. Josefa Horinky jako kandidáta na obsazení uvolněné pozice člena představenstva společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, kdy je návrh projednán na aktivu akcionářů a je předložena písemná nominace primátorem Města Liberec ze dne 18. května 2018.

Termín: 30.5.2018
Zodpovědná osoba: Horinka
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/  p. Krejčík, p. Kudláček, p. Prokop,
p. Vinklárek
SCHVÁLENO


Ověřovatelé usnesení:
p. Červená, p. ZimmermannováSoubor je usnesení uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat. V dokumentu jsou odstraněny, resp. symboly "X" nahrazeny osobní údaje.

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

Doprovodná informace (GDPR) (158 kB)   Doprovodná informace (GDPR)
(158 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou