Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hrádek nad Nisou »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

7. zasedání zastupitelstva města 29.8.2018

datum zveřejnění: 17.9.2018

 

Soubor usnesení - 7/ZM/2018 - konečná (anonymizovaná) verze

 

* Anonymizovaná verze

 

Soubor usnesení - 7/ZM/2018

Konáno dne: 29.8.2018

Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou

* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 

 

 

07/121/ZM/18 - Program 7. zasedání Zastupitelstva města / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2018 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák, MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

07/122/ZM/18 - Návrhová komise / Návrhová komise

Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: XXX Pavlová, XXX Prchlíková a p. XXX Řezníček.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák, MUDr. Sekvard

SCHVÁLENO

 

07/123/ZM/18 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovate zápisu ve složení: p. XXX Vinklárek a p. XXX Baumgartnerová.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: 1/ MUDr. Sekvard Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/124/ZM/18 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. XXX Blažkovou.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/125/ZM/18 - Zápis z 6. Zastupitelstva města / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 6. Zastupitelstva města konaného dne 27.6.2018.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/126/ZM/18 - Usnesení / Ostatní

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 27.6.2018 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/127/ZM/18 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 27.6.2018 do 29.8.2018.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/128/ZM/18 - Směna pozemků v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje směnu pozemku p.č. 624/3, zahrada, o výměře 300 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 624 na základě geometrického plánu č. 550-297/2016 ze dne 29.11.2016), který je v podílovém spoluvlastnictví L. a A. V. za pozemek p.č. 622/1, o výměře 300 m2, ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou, oba v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, kdy oba předmětné pozemky se nacházejí v plochách zastavitelných a kdy cena obou pozemků činí 363 Kč s DPH/m2, vše v souladu se „Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Směnné smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/129/ZM/18 - Prodej části pozemku p.č. 2787 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje prodej pozemku p.č. 2787/3, zahrada, o výměře cca 196 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 2787 geometrickým plánem č. 627-206/2017 ze dne 2.1.2018) v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu nabídnutou v obálkové metodě tj. 305 Kč/m2 bez DPH + 5 735 Kč - náklady na vypracování geometrického plánu, žadateli, který předložil nabídku č.j. 4859/2018 v rámci zveřejnění obálkovou metodou , dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/130/ZM/18 - Změna v Kupní smlouvě č. 02/045/14 / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/045/14, kterým dojde ke změně čl. VI. odst.2. Změnou tohoto článku dochází k úpravě úhrady daně z nabytí nemovitosti ze strany prodávající na stranu kupující v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/131/ZM/18 - Sejmutí předkupního práva z pozemků p.č. 119/1 a p.č. 119/6 v k.ú. HnN / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 119/1, zahrada, o výměře 841 m2 a k pozemku p.č. 119/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 137 m2  vše v k.ú. Hrádek nad Nisou.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/132/ZM/18 - Směna pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odstoupení od Směnné smlouvy č. 02/13/2016 s tím, že rozdíl z cen pozemků ve výši 9 420 Kč, který byl již uhrazen, bude vrácen žadatelce pod č.j. 536/2015.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/133/ZM/18 - Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 979/2 v k.ú. Donín u Hrádku n/N / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 979/2, ostatní plocha, o výměře 11 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (pozemek oddělen z pozemku p.č. 979, ostatní plocha, o výměře 251 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou geometrickým plánem č.558-12/2017 schváleným dne 17.3.2017), který je ve vlastnictví České republiky a se kterým má právo hospodařit Státní pozemkový úřad, IČ 1312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Jirotková

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/134/ZM/18 - Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 220/2 v k.ú. Donín u Hrádku n/N / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 220/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 643 m2, k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (pozemek oddělen z pozemku p.č. 220, ostatní plocha, silnice, o výměře 11 880 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou geometrickým plánem č.558-12/2017 schváleným dne 17.3.2017), který je ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČ 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Jirotková

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/135/ZM/18 - Žádost o bezúplatný převod pozemků pod chodníkem na ulici Liberecká / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 1247/16, ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 1 261 m2, p.č. 1247/17, ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 82 m2, p.č. 1247/18, ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 51 m2 a p.č. 1247/19, ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 8 m2, vše v k.ú. Hrádek nad Nisou (pozemky odděleny z p.p.č. 1247/1, ostatní plocha, silnice, o výměře 18 951 m2, k.ú. Hrádek nad Nisou na základě geometrického plánu (GP) č.1482-11/2017 schváleného dne 22.3.2017), které jsou ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČ 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Jirotková

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/136/ZM/18 - Zveřejnění záměru prodeje pozemků v Průmyslové zoně - úprava podmínek / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání důvodové zprávy v rámci projednávaného bodu 5.9 - Zveřejnění záměru prodeje pozemků v Průmyslové zóně, dle programu jednání zastupitelstva města dne 29. 08. 2018, SCHVALUJE úpravu záměru prodeje pozemků v průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou označované jako „PZ NISA3point“, včetně úpravy dokumentu, který stanovuje Podmínky „Veřejné soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemku v průmyslové zóně PZ NISA3point a podmínky prodeje - 18“ ve znění, které je přílohou podkladu (důvodové zprávy) výše uvedeného a projednávaného bodu 5.9, a to tak, kdy se stanovuje minimální nabídková cena na 850 Kč/m2 bez DPH.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková

Hlasování: Pro: 17/ Proti: 1/p. Pokorný Zdržel se: 2/ p. Prokop, Mgr. Jurková Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/137/ZM/18 - Zveřejnění záměru prodeje pozemků v Průmyslové zóně / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání důvodové zprávy:

A. SI VYHRAZUJE pravomoc rozhodnout, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, ve všech věcech týkajících se:

     a) prodeje pozemků v průmyslové zóně interně označované jako „PZ NISA3point“, včetně

     b) schválení prostupu při a po zveřejnění záměru prodeje,

     c) vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku k uzavření kupní smlouvy na pozemky: p. p.č. 354/1, orná půda, o výměře 9 774 m2, p. p.č. 354/7, orná půda, o výměře 14 211 m2 a p. p.č. 354/10, orná půda, o výměře 2 857 m2 vše v k.ú. Oldřichov na Hranicích, zapsané na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.

B. SCHVALUJE zveřejnění záměru prodeje pozemků v průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou označované jako „PZ NISA3point“, ve formě vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemku se stanovenými podmínkami, když samotný záměr prodeje bude samostatný dokument zveřejněný na úřední desce, do kterého budou odkazem vtaženy podrobné podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy k pozemkům, to vše tedy bez použití „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 26. 9. 2012 usnesením č. 8/285/ZM/12;

C. SCHVALUJE podmínky „Veřejné soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemku v průmyslové zóně PZ NISA3point a podmínky prodeje - 18“ ve znění, které je přílohou podkladu (důvodové zprávy) tohoto usnesení a který stanovuje základní podstatné náležitosti veřejné soutěže na prodej pozemků „PZ NISA3point“.

D. STANOVUJE:

     a) počet členů hodnotící komise pro prodej pozemků v průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou označované jako „PZ NISA3point“ na šest a jeden (6+1) člen, kdy posledním členem bude starosta města

     b) obsazení komise postupem, kde každé politické uskupení zastoupené v zastupitelstvu navrhne dvě (2) osoby do hodnotící komise a Rada města Hrádek nad Nisou na základě návrhu členy komise jmenuje svým usnesením.

E. POVĚŘUJE Radu města Hrádek nad Nisou vedením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemku v průmyslové zóně „PZ NISA3point“, kterým se rozumí zejména:

     a) dopracování a odsouhlasení konečné verze podmínek „Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemku v průmyslové zóně „PZ NISA3point a podmínek prodeje - 18“ v souladu se zastupitelstvem schválenými podmínkami, které tvoří přílohou podkladu (důvodové zprávy) tohoto usnesení, a kterým je: aktualizovat výměry pozemků a aktualizovat podkladové dokumenty (jako jsou např.: geometrické plány, návrhy smluvních dokumentů apod.), aktualizovat termíny, přílohy a chybějící skutečnosti, které podle povahy nastaly, anebo nastanou po schválení usnesení zastupitelstva, doplnit drobné procesní požadavky a podmínky neovlivňující podstatné náležitosti soutěže,

     b) schválení a provedení vlastního zveřejnění záměru prodeje na úřední desce a na internetových stránkách města, včetně zveřejnění podmínek prodeje v elektronické podobě umožňující dálkový přístup a tím zahájení veřejné soutěže na prodej pozemků „PZ NISA3point“,

     c) administrace veřejné soutěže na prodej pozemků „PZ NISA3Point“ prostřednictvím příslušného odboru OIaSM městského úřadu, schválení obsazení (jmenování) hodnotící komise, povinné prodlužování jednotlivých termínu zveřejnění a lhůt procesu hodnocení či výběru veřejné soutěže v rámci podmínek prodeje, tj. i včetně informování navrhovatelů o změnách, dále pak ukládání úkonů úředníkům městského úřad, spolupráce s hodnotící komisí atd.,

     d) rozhodování v ostatních věcech veřejné soutěže na prodej pozemků „PZ NISA3point“ s výjimkou rozhodnutí o výsledku hodnocení veřejné soutěže provedeného hodnotící komisí, resp. se jedná o zrušení veřejné soutěže nebo o konečném prodeji pozemků, když zastupitelstvo města ukládá Radě města Hrádek nad Nisou předložit ke schválení výsledek hodnocení na jednání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou.

F. UKLÁDÁ tajemníkovi městského úřadu zajistit provedení tohoto usnesení na základě prováděcích usnesení rady města prostřednictvím příslušných odborů městského úřadu.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/138/ZM/18 - Zveřejnění záměru prodeje pozemků „Legionářská“ v Hrádku n.N. / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání důvodové zprávy

A)    SI VYHRAZUJE, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, pravomoc rozhodovat ve věci zveřejnění záměru k budoucímu prodeji pozemků p. č. 745/1, p. č. 746/1, p. č. 747, p. č. 744/1, p. č.1380/2  vše v katastrálním území Hrádek nad Nisou,

B)    SCHVALUJE záměr k budoucímu prodeji pozemků p. č. 745/1, p. č. 746/1, p. č. 747, a p. č. 744/1, p.č.1380/2 vše v katastrálním území Hrádek nad Nisou za podmínek vyjmenovaných v záměru, který mimo jiné tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková

Hlasování: Pro: 19/ Proti: 1/ Mgr. Prchlíková Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/139/ZM/18 - Zásah do krajinného rázu Hrádecka - Větrný park Václavice (uzavření smlouvy) / Smlouvy

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání důvodové zprávy:

A)     SCHVALUJE, v souladu s výhradou věci k rozhodování podle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, a usnesení č. 06/118/ZM/18 část A, text smlouvy o platbě za zásah (větrnými elektrárnami) do krajinného rázu Hrádecka v oblasti Václavic a Uhelné, která mimo jiné tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení a je uzavírána se splečností EEH s.r.o. (IČO:00262854).

B)      POVĚŘUJE starostu města podpisem schváleného a doplněného textu  Smlouvy o platbě za zásah do krajinného rázu Hrádecka.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/140/ZM/18 - Orel jednota–dotace z rozp. na zrevidování a opravu zastřešení městsk. kluziště / Dotace, příspěvky

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Orel jednota Hrádek nad Nisou, se sídlem U Koupaliště 743, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 71166921 ve výši 84 700 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním revize a opravy zastřešení městského kluziště a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Matušková

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/141/ZM/18 - Změna rozpočtu města 2018 č.8 / Změna rozpočtu

Zastupitelstvo města po projednání:

1) bere na vědomí změnu rozpočtu 2018 č.5, č.6, č.7,

2) bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30.6.2018,

3) schvaluje změnu rozpočtu města 2018 č. 8. Rozpočet města 2018 po změně č. 8 má stanoven celkový objem příjmů částkou 172.152.254,16 Kč, celkový objem výdajů částkou 312.788.003,16 Kč a salda ve výši 140.635.749,- Kč ve třídě financování.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/142/ZM/18 - Smlouva o spolupráci mezi Městem Hrádek nad Nisou a SVS, a.s. / Smlouvy

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

1) Smlouvu o spolupráci při přípravě stavby mezi společností Severočeská vodárenská společnost a.s. (IČ: 49099469) a Městem Hrádek nad Nisou (IČ:00262854) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy,

2) příspěvek společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.

 (IČ: 49099469) ve výši 20% z ceny smlouvy s vybraným zhotovitelem projektové přípravy a související inženýrské činnosti navazující na vydané územní rozhodnutí č.j. 5796/2017-UŘ-785/2017/RAM stavby „Rozšíření těžby ložiska Turów - návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. - lokalita Václavice) a to v maximální výši 2.500.000,- Kč.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/143/ZM/18 - Zápis z jednání finančního výboru / Finanční výbor

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 13.8.2018.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/144/ZM/18 - Jednání Fondu rozvoje města / Ostatní

Zastupitelstvo města po projednání:

1) bere na vědomí Zápis z jednání FRM ze dne 15.8.2018

2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRM ve výši 46 053 339,20 Kč

3) schvaluje dle doporučení Správní rady FRM a Rady města (Usnesení č.13/624/RM/18)

a) dotaci z Programu podpory pro rok 2018 ve výši 30 000 Kč manželům Mansfeldovým na "Domovní ČOV se vsakovací studnou";

b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z FRM mezi Městem Hrádek nad Nisou a manželi Mansfeldovými v souladu s Programem podpory pro rok 2018, která mimo jiné tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Doleželová

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/145/ZM/18 - Jednání Fondu rozvoje Václavic a Uhelné / Ostatní

Zastupitelstvo města po projednání:

1) bere na vědomí Zápis z jednání FRVU ze dne 15.8.2018;

2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRVU ve výši 3 714 987,44 Kč ke dni 31.7.2018;

3) schvaluje dle doporučení Správní rady FRVU a Rady města (Usnesení č. 13/623/RM/18);

  a) dotaci z Programu podpory pro rok 2018 ve výši 50 000 Kč panu Lembergerovi na vybudování "ČOV pro RD"

  b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z FRVU mezi Městem Hrádek nad Nisou a panem Lembergerem v souladu s Programem podpory pro rok 2018, která mimo jiné tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení;

  c) dotaci z Programu podpory FRVU pro rok 2018 ve výši 50 000 Kč paní Červené "Na napojení ČOV"

  d) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z FRVU mezi Městem Hrádek nad Nisou a paní Červené v souladu s Programem podpory pro rok 2018, která mimo jiné tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení;

  e) dotaci z Programu podpory FRVU pro rok 2018 ve výši 50 000 Kč manželům Benešovým na "ČOV a splaškovou kanalizaci, vodní zdroj pro RD"

  f) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z FRVU mezi Městem Hrádek nad Nisou a manželi Benešovými v souladu s Programem podpory pro rok 2018, která mimo jiné tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení;

4) schvaluje zakoupení 7 ks nádrží na pitnou vodu o objemu 1000 l pro obyvatele Václavic, kteří v současné době nemají dostatek vody.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Doleželová

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: 1/p. Červená Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

07/146/ZM/18 - Písemné informace / Ostatní

Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.

Termín: 29.8.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Ing. Petr, p. Kudláček, p. Sklenář, p. Krejčík, p. Horák

SCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé usnesení:

p. XXX Vinklárek, p. XXX Baumgartnerová

 

 

Poznámka: Soubor usnesení uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou

osobních dat (osobní data jsou částečně upravena, případně nahrazena symboly).

 

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou