Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hrádek nad Nisou »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

8. zasedání zastupitelstva města 26.09.2018

datum zveřejnění: 4.10.2018

 

Soubor usnesení - 8/ZM/2018 - konečná (anonymizovaná) verze

 

* ANONYMIZOVANÁ VERZE

 

Soubor usnesení - 8/ZM/2018

Konáno dne: 26.9.2018

Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou

* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 

 

 

08/147/ZM/18 - Program 8. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2018 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: 1/ p. Slezák Nepřítomen: 6/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová, p. Horák

SCHVÁLENO

 

08/148/ZM/18 - Návrhová komise / Návrhová komise

Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. XXX Dlouhý, p. XXX Pokorný a p. XXX Půta.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová, p. Horák

SCHVÁLENO

 

08/149/ZM/18 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovate zápisu ve složení: p. XXX Holata a XXX Poláček.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:6/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová, p. Horák

SCHVÁLENO

 

08/150/ZM/18 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. XXX Blažkovou.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:6/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová, p. Horák

SCHVÁLENO

 

08/151/ZM/18 - Zápis ze 7. Zastupitelstva města / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje zápis ze 7. Zastupitelstva města konaného dne 29.8.2018.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:6/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová, p. Horák

SCHVÁLENO

 

08/152/ZM/18 - Usnesení / Ostatní

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 29.8.2018 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová, p. Horák

SCHVÁLENO

 

08/153/ZM/18 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 29.8.2018 do 26.9.2018.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová

SCHVÁLENO

 

08/154/ZM/18 - Prodej pozemku p.č. 550 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje prodej pozemku p.č. 550, zahrada, o výměře 364 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu nabídnutou v obálkové metodě 511 Kč/m2 s DPH tj. za celkovou cenu 186 004 Kč s DPH, žadateli s podanou vyšší nabídkou č.j. 6053/2018, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová

SCHVÁLENO

 

08/155/ZM/18 - Směna pozemků v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje směnu pozemku p.č. 354/183, ostatní plocha, o výměře 125 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou za část pozemku p.č. 358/2, ostatní plocha, (z pozemku p.č. 358/2 byl geometrickým plánem č. 1449-200/2016 ze dne 29.8.2016 oddělen pozemek p.č. 358/7, ostatní plocha, komunikace, o výměře 105 m2, který je předmětem směny) a část pozemku p.č. 354/13 ostatní plocha, komunikace (z pozemku p.č. 354/13 byl geometrickým plánem č. 1449-200/2016 ze dne 29.8.2016 oddělen pozemek p.č. 354/185, ostatní plocha, komunikace, o výměře 3 m2, který je předmětem směny) oba ve vlastnictví známé osoby za cenu vzájemně započitatelnou dle dohody obou stran, kdy rozdíl cen je 0 Kč, v souladu se „Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Směnné smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová

SCHVÁLENO

 

08/156/ZM/18 - Převod silnic ev. Č. III/2719 k.ú. HnN. III/27110 k.ú. Oldřichov na H., III/2712 k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převzetí silnice, které jsou ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. IČ 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec a to:

a) ev.č. III/2719 Hrádek nad Nisou v délce 1,059 km, která se nachází na p.p.č. 120/1, 1602/15, 1602/20, 1602/61, 1602/62, 1733/1 (Husova ul., Oldřichovská ul.) a navazující  p.p.č. 1733/2, 1733/3, 1733/7 a 1733/6 vše v k.ú. Hrádek nad Nisou.

b) silnice III/27110 v délce 1,905 km, která se nachází na p.p.č. 354/6, 1187/1 a p.p.č. 1270 v k.ú. Oldřichov na Hranicích.

c) III/2712 Bílý Kostel-Václavice (přes Pekařku) v délce 2,507 km, která se nachází na p.p.č. 3012 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová

SCHVÁLENO

 

08/157/ZM/18 - Bezúplatný převod pozemku p.č. 979/2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh Smlouvy č. 1002991841 o bezúplatném převodu pozemku p.č. 979/2, ostatní plocha, o výměře 11 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (pozemek oddělen z pozemku p.č. 979, ostatní plocha, o výměře 251 m2 na základě geometrického plánu č. 558-12/2017 ze dne 17.3.2017), kdy vlastníkem pozemku je Česká republika a ke kterému má právo hospodařit Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 1312774  a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít. Na základě této smlouvy se nabyvatelem pozemku p.č. 979/2, ostatní plocha, o výměře 11 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou stane Město Hrádek nad Nisou.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová

SCHVÁLENO

 

08/158/ZM/18 - Darovací smlouva chodník Liberecká ul. a Donínská ul. / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje přijetí daru pozemku p.č. 220/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 643 m2, k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (pozemek oddělen z pozemku p.č. 220, ostatní plocha, silnice, o výměře 11 880 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou geometrickým plánem č.558-12/2017 schváleným dne 17.3.2017), který je ve vlastnictví Libereckého kraje, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, do majetku Města Hrádek nad Nisou, dle návrhu Darovací smlouvy č.j.:  OLP/4997/2018,

2) schvaluje přijetí daru pozemků p.č. 1247/16, ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 1 261 m2, p.č. 1247/17, ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 82 m2, p.č. 1247/18, ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 51 m2 a p.č. 1247/19, ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 8 m2, vše v k.ú. Hrádek nad Nisou (pozemky odděleny z p.p.č. 1247/1, ostatní plocha, silnice, o výměře 18 951 m2, k.ú. Hrádek nad Nisou na základě geometrického plánu (GP) č.1482-11/2017 schváleného dne 22.3.2017), které jsou ve vlastnictví Libereckého kraje, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, do majetku Města Hrádek nad Nisou, dle návrhu Darovací smlouvy č.j.:  OLP/4996/2018,

3) a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy č.j.:  OLP/4997/2018 a OLP/4996/2018.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová

SCHVÁLENO

 

08/159/ZM/18 - Návrh na prohlášení na kulturní památku - Grösslerova kaple / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání  souhlasí s podáním návrhu na prohlášení - Grösslerova kaple na p.p.č. 163 k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou za kulturní památku.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová

SCHVÁLENO

 

08/160/ZM/18 - Změna rozpočtu města 2018 č. 9 / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu rozpočtu města 2018 č. 9. Rozpočet města 2018 po změně č. 9 má stanoven celkový objem příjmů částkou 173.483.956,04 Kč, celkový objem výdajů částkou 314.119.705,04 Kč a salda ve výši 140.635.749,- Kč ve třídě financování.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová

SCHVÁLENO

 

08/161/ZM/18 - MŠ Liberecká - zřizovací listina - dětská skupina / Školství

Zastupitelstvo města schvaluje znění zřizovací listiny Mateřské školy, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 70983135, doplněné v čl. VIII - doplňková činnost, část 8.2 o provozování dětské skupiny, a to s účinností od 1.10.2018 a pověřuje starostu města podpisem zřizovací listiny.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Šalátová

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová

SCHVÁLENO

 

08/162/ZM/18 - Postup udělování ceny města Hrádek nad Nisou pro rok 2018 / Kultura

Zastupitelstvo města po projednání:

a) bere na vědomí proces schvalování udělování Ceny Města Hrádek nad Nisou dle schválených Pravidel pro udělování Ceny Města Hrádek nad Nisou (ev. č. 23/003/2016),

b) schvaluje nepoužití článku 3 bodu 6., 7. a zejména pak bodu 8. (Systém volby laureátů) Pravidel pro udělování Ceny Města Hrádek nad Nisou (ev. č. 23/003/2016), a to z důvodu konání komunálních voleb do zastupitelstva obce v říjnu 2018 a období mezi konáním voleb a zvolením nových obecních orgánů, kdy nebude možné schválit konečné nominace zastupitelstvem města,

c) pověřuje radu města provedením volby laureátů pro udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou pro rok 2018 v souladu s Pravidly pro udělování Ceny Města Hrádek nad Nisou (ev. č. 23/003/2016).

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík, p. Baumgartnerová

SCHVÁLENO

 

08/163/ZM/18 - Písemné informace / Ostatní

Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.

Termín: 26.9.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ Mgr. Jurková, Mgr. Prchlíková, p. Kudláček, p. Krejčík

SCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé usnesení:

p. XXX Holata, XXX Poláček

 

 

 

Poznámky:

- Soubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat (text, resp. osobní data jsou částečně upravena, pseudo-anonymizována [např. prostřednictvím č. j. apod.], případně nahrazena symboly).

- Jednání zastupitelstva města je veřejné a usnesení v plné textové podobě je součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva města města v souladu s § 95 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení).

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou