Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hrádek nad Nisou »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

9. zasedání zastupitelstva města 28.11.2018

datum zveřejnění: 11.12.2018

 

Soubor usnesení - 9/ZM/2018 - konečná (anonymizovaná) verze

 

* ANONYMIZOVANÁ VERZE

 

Soubor usnesení - 9/ZM/2018

Konáno dne: 28.11.2018

Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou

* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 

 

 

 

09/164/ZM/18 - Program 9. zasedání Zastupitelstva města / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2018 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Horinka Josef

Hlasování: Pro: 23/ Proti: 0/ Zdržel se: 0/ Nepřítomen: 2/p. Pokorný, p. Sklenář

SCHVÁLENO

 

09/165/ZM/18 - Schválení jednacího řádu zastupitelstva města / Ostatní

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění a vydání Jednacího řádu Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou pro volební období 2018-2022.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák Jiří

Hlasování: Pro: 23/ Proti: / Zdržel se: 1/p. Sklenář Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/166/ZM/18 - Návrhová komise / Návrhová komise

Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jan Krečman, p. Antonín Raban a p. Ladislav Řípa.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Horinka Josef

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/167/ZM/18 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Jaromír Mottl a MUDr. Radomír Sekvard.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Horinka Josef

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/168/ZM/18 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Horinka Josef

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/169/ZM/18 - Zápis z 8. a z ustavujícího zastupitelstva města / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 8. ZM konaného dne 26.9.2018 ověřeného ověřovateli p. Jaroslavem Holatou a p. Karlem Pokorným a z ustavujícího ZM konaného dne 5.11.2018 ověřeného ověřovateli p. Petrem Dlouhým a p. Václavem Růžičkou.

Termín: 28.11.2018

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/170/ZM/18 - Usnesení / Ostatní

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 8. řádného Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 26.9. 2018 a z ustavujícího Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 5.11.208 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání Zastupitelstva města.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák Jiří

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/171/ZM/18 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 26.9.2018 do 28.11.2018.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Horinka Josef

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/172/ZM/18 - Prodej pozemku p.č. 247/3 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje prodej pozemku p.č. 247/3, ostatní plocha, o výměře cca 560 m2 v k.ú. Loučná z důvodu budoucího záměru Města Hrádek nad Nisou a zaplacenou jistotu ve výši 14 000 Kč vrátit žadateli.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 23/ Proti: / Zdržel se: 1/ p. Růžička Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/173/ZM/18 - Změna v Kupní smlouvě č. 02/008/15 / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/008/15, kterým dojde ke změně čl. VI. odst.2. Změnou tohoto článku dochází k úpravě úhrady daně z nabytí nemovitosti ze strany prodávající na stranu kupující v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/174/ZM/18 - Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 1383/1, ostatní plocha, o výměře cca 486 m2 z celkových 3985 m2 ve vlastnictví ELITEX FINISHING s.r.o. se sídlem Legionářská 13, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ 25419528, za pozemek p.č. 587/1, ostatní plocha, o výměře 1170 m2 ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/175/ZM/18 - Prodej pozemků p.č. 685 a p.č. 686 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje prodej pozemku p.č. 685, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 136 m2  a  pozemku p.č. 686, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 415 m2 vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, žadateli pod č.j. 3908/2018, za cenu 400 Kč/m2 bez DPH, tj. za celkovou cenu 220 400 Kč a to bez DPH v souladu se Zákonem o DPH, kdy pozemky pod stavbou starší 5ti let jsou od této daně osvobozeny a dále dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 1/238/ZM/15.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/176/ZM/18 - Prodej pozemku p.č. 487 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje prodej pozemku p.č. 487, zahrada, o výměře 319 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu nabídnutou v obálkové metodě 610/m2 s DPH, tj. za celkovou kupní cenu 194 590 Kč s DPH, žadateli s podanou vyšší nabídkou pod č.j. 7674/2018, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že k části pozemku je uzavřen nájemní vztah s účinností do 31.12.2018.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/177/ZM/18 - Prodej souboru pozemků v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje prodej pozemku p.č. 518/1, zahrada, o výměře 176 m2, pozemku p.č. 519, zahrada, o výměře 540 m2 a pozemku p.č. 520, orná půda, o výměře 890 m2 vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, žadateli s podanou nejvyšší nabídkou pod č.j.7261/2018, tj. za cenu nabídnutou v obálkové metodě 624 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou kupní cenu 1 002 144 Kč s DPH, za účelem výstavby rodinného domu, vše dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že k pozemkům bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/178/ZM/18 - Prodej pozemku p.č. 515 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje prodej pozemku p.č. 515, zahrada, o výměře 308 m2 v k.ú. Loučná, žadateli s podanou nabídkou pod č.j. 7198/2018, za cenu nabídnutou v obálkové metodě 300,18 Kč/m2 bez DPH, tj. za celkovou kupní cenu 92 455 Kč bez DPH,, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/179/ZM/18 - Žádost o bezúplatný převod pozemku  p.č. 1608/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku  p.č. 1608/1, ostatní plocha, komunikace o výměře 691 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou užívaný jako komunikace, který je ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3. 

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/180/ZM/18 - Prodej pozemků p.č. 96/1, p.č. 95 a p.č. 94/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení doby splatnosti kupní ceny vyplývající z Kupní smlouvy č. 02/010/18 a to do 30.11.2018.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/181/ZM/18 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 509 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 509, zahrada, o výměře cca 537 m2 z celkových 1481 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou z důvodu budoucího záměru Města Hrádek nad Nisou.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/182/ZM/18 - Prodej pozemků p.č. 887 a p.č. 1122/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje prodej pozemků p.č. 887, ostatní plocha, komunikace, o výměře 3 268 m2  a p.č. 1122/1, orná půda, o výměře 544 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, žadateli s podanou nabídkou pod č.j. 8012/2018, za cenu nabídnutou v obálkové metodě 25,50/m2 bez DPH, tj. za celkovou kupní cenu 97 206 Kč bez DPH, za účelem zemědělského využití, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/183/ZM/18 - Prodej části pozemku p.č. 67/3 v k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje prodej pozemku p.č. 67/3, zahrada, o výměře 1 330 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 67/3 geometrickým plánem č. 227-227/2018 ze dne 23.10.2018) v k.ú. Dolní sedlo, žadateli s podanou nabídkou pod č.j. 8009/2018, za cenu nabídnutou v obálkové metodě 255/m2 s DPH + 5 445 Kč - náklady na vypracovaný geometrický plán, tj. za celkovou kupní cenu 344 595 Kč s DPH, za účelem výstavby rodinného domu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím, že k pozemku bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádku nad Nisou.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/184/ZM/18 - Dohoda o změně hranic obcí / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh Dohody o změně hranic obcí tak, že objekt stálého lehkého opevnění, ke kterému má právo hospodařit Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor správy nemovitého majetku Praha, Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1, IČ 60162694,  se nadále bude nacházet v k.ú. Jitrava.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/185/ZM/18 - Pozemky - Legionářská / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) bere na vědomí informaci o zveřejnění záměru prodeje - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemků ve vlastnictví města s nabídkou čj. 7025/2018 od Bytového družstva Nový Hrádek, IČO 07473630, Poděbradova 2738/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, za nabídnutou kupní  cenu 415Kč/m2 bez DPH, za akceptace podmínek stanovených v záměru ev.č. OIaSM/6211/2018-KAM;

2) SCHVALUJE budoucí prodej pozemků p. č. 745/1, p. č. 746/1, p. č. 747, a p. č. 744/1, p.č.1380/2 vše v katastrálním území Hrádek nad Nisou za podmínek vyjmenovaných v záměru čj.OIaSM/6211/2018-KAM za nabídnutou kupní cenu 415Kč bez DPH/1m2 Bytovému družstvu Nový Hrádek, IČO 07473630, Poděbradova 2738/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 22/ Proti: / Zdržel se: 1/ p. Raban Nepřítomen: 2/ p. Pokorný, p. Půta

SCHVÁLENO

 

09/186/ZM/18 - Návrh na prohlášení na kulturní památku – Centrální hřbitovní kříž / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s podáním návrhu na prohlášení - Centrální hřbitovní kříž na p.p.č. 867 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou za kulturní památku.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda

Hlasování: Pro: 23/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/ p. Pokorný, p. Půta

SCHVÁLENO

 

09/187/ZM/18 - Stavba turistické stezky s cyklostezkou v Trojzemí / Projekty

Zastupitelstvo města po projednání:

a)  bere na vědomí  podání žádosti o dotaci do programu spolupráce INTERREG Polsko - Sasko 2014-2020, přičemž lead partnerem projektu je Dolnoslezská správa silnic a železnice ve Vratislavi, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, NIP 8992803047, REGON 931934644 a partnery projektu jsou Město Hrádek n.N a Große Kreistadt Zittau,

b) schvaluje účast Města Hrádek n. N. v projektu "Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą” („ Provedení turistické stezky pro chodce a cyklisty na trojmezí Polska, České republiky a Německa včetně doprovodné infrastruktury“),

c] schvaluje spolufinancování projektu v max. výši 250 000 EUR za předpokladu získání dotace a změny rozpočtu města pro daný rok.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.

Hlasování: Pro: 23/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/ p. Pokorný, p. Půta

SCHVÁLENO

 

09/188/ZM/18 - M - Hrádek n.N. - Rekonstrukce soc. zázemí sokolovny, financování / Projekty

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje spolufinancování projektu "M - Hrádek nad Nisou - Rekonstrukce sociálního zázemí sokolovny", realizovaného v rámci programu Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu, Programu 133 53 -  Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, v celkové výši 3 533 614,51 Kč.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.

Hlasování: Pro: 22/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3/ p. Pokorný, p. Půta, p. Dlouhý S.

SCHVÁLENO

 

09/189/ZM/18 - Rekonstrukce a modernizace fotbal.stadionu FK SLOVAN, financování / Projekty

Zastupitelstvo města po projednání:

a)  bere na vědomí podanou žádost o státní podporu - V3 Státní podpora sportu pro rok 2019, podanou žadatelem FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s, v rámci programu Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu,

b) schvaluje spolufinancování projektu z rozpočtu města pro rok 2019 v rozsahu 30% celkových výdajů.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.

Hlasování: Pro: 22/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3/ p. Pokorný, p. Půta, Dlouhý S.

SCHVÁLENO

 

09/190/ZM/18 - Změna rozpočtu města 2018 č.10 / Změna rozpočtu

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu rozpočtu města 2018 č. 10. Rozpočet města 2018 po změně č. 10 má stanoven celkový objem příjmů částkou 180.367.477,22 Kč, celkový objem výdajů částkou 321.003.226,22 Kč a salda ve výši 140.635.749,- Kč ve třídě financování.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/191/ZM/18 - Návrh rozpočtu města 2019 / Rozpočet města

Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh Rozpočtu města Hrádek nad Nisou na rok 2019.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/192/ZM/18 - Návratná finanční výpomoc Brána Trojzemí / Příspěvkové organizace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad společnosti Brána Trojzemí, příspěvková organizace (IČ: 01851969) ve výši 250.000,- Kč s dobou vrácení nejpozději do 31.12.2020.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/193/ZM/18 - Určený zastupitel pro pořizování ÚP / Ostatní

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání SCHVALUJE, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších zákonů, jako určeného zastupitele Mgr. Josefa Horinku, pro pořizování územně plánovací dokumentace města Hrádek nad Nisou, a to pro volební období 2018-2022.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Lišková Ilona

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/194/ZM/18 - Písemné informace / Ostatní

Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Horinka Josef

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

 

 

 

09/195/ZM/18 - Termíny RM a ZM na první pololetí r. 2019 / Ostatní

Zastupitelstvo města po projednání:

I. schvaluje navrhovaný plán činnosti - termíny zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou na první pololetí r. 2019:

30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5., 26.6.

II. bere na vědomí plán činnosti - termíny jednání Rady města Hrádek nad Nisou na první pololetí r. 2019:

9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 13.3. 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., 22.5., 5.6., 19.6., kdy se i v termínech konání zasedání zastupitelstva města budou automaticky konat jednání rady města před zastupitelstvem, nebude-li takové jednání rady města odvoláno.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Vinšová Andrea

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/196/ZM/18 - Zápis z jednání finančního výboru / Finanční výbor

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 26.11.2018.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 24/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

09/197/ZM/18 - Veřejná soutěž - Průmyslová zóna - zveřejnění / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

a)       SCHVALUJE stažení a neprojednání bodu č. 5. 14 - Veřejná soutěž - Průmyslová zóna - zveřejnění, z programu jednání schváleného dne 28. 11. 2018 na zasedání zastupitelstva města v souladu s uveřejněnou pozvánkou zde dne 22.11.2018 (č.j.:  KÚ-8342/2018-BLV)

b)       UKLÁDÁ starostovi města jednat o možné cenové nabídce se zástupci vlastníků sousedních pozemků po jejich projeveném zájmu.

Termín: 28.11.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 23/ Proti: / Zdržel se: 1/ p. Dlouhý P. Nepřítomen: 1/ p. Pokorný

SCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé usnesení:

Ing. Jaromír Mottl - určený zastupitel, MUDr. Radomír Sekvard - určený zastupitel

 

 

 

 

Poznámky:

- Soubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat (text, resp. osobní data jsou částečně upravena, pseudo-anonymizována [např. prostřednictvím č. j. apod.], případně nahrazena symboly).

- Neanonymizována osobní data jsou zpracovávána (zaznamenána): u veřejně činných osob, funkcionářů či zaměstnanců veřejné správy (tj. např.: zastupitelů, úředníků obce a dalších úředních osob), kdy uvedené informace k těmto osobám (stejně jako jejich samotná přítomnost) na jednání příslušného orgánu města mají přímou souvislost s jejich úřední činností.

- Jednání zastupitelstva města je veřejné a usnesení v plné textové podobě je součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva města města v souladu s § 95 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení).

 

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou