Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Vyhlášky a nařízení »

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

 

Obecně závazná vyhláška města Hrádek nad Nisou č. 4/2011

o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 26.10.2011 usnesením
č. 9/307/ZM/11 usneslo vydat na základě ustanovení § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a), b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), a ustanovení § 10 písm d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) zákona o dani z nemovitostí, tj. stavebních pozemků, umístěných v níže uvedených částech města, stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:

a) části města Loučná, Donín                                                                  koeficient  1,4    
b) části města Donín (část stavebně sloučená s Dolním Sedlem),
Dolní Sedlo, Oldřichov na Hranicích, Václavce, Uhelná,
Dolní Suchá                                                                 
                           koeficient  1,0


Čl. 2
Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani nemovitosti se u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona o dani z nemovitosti, tj. u obytných domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěných v níže uvedených částech města stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, v následující výši:

a) části města Loučná, Donín                                                                  koeficient  1,4    
b) části města Donín (část stavebně sloučená s Dolním Sedlem),
Dolní Sedlo, Oldřichov na Hranicích, Václavce, Uhelná,
Dolní Suchá     
                                                                                      koeficient  1,0


Čl. 3
Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani nemovitosti se u jednotlivých staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) základní sazba  daně, případně  zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, v celém městě násobí koeficientem 1,5:

1. U staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci, včetně staveb plnících doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží.
2. U garáží vystavěných odděleně od obytných domů.


Čl. 4
1. Místní koeficient se stanovuje ve výši 1 (slovy jedna) pro rok 2013. Tímto  koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory.


Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 3/2011 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.


Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.


                                                    Bc. Martin Půta                                                        Bc. Josef Horinka                                                                 
                                                   starosta  města                                                      místostarosta města
                                                            v.r.                                                                             v.r.


Zveřejněna na úřední desce


 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou