Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Vyhlášky a nařízení »

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

 

Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 6/2012

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném rostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

 

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 19. 12. 2012, usnesením č. 11/499/ZM/12 usneslo vydat, na základě § 24 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále také jako „vyhláška“).


Čl. 1
Účel vyhlášky

Tato vyhláška má za cíl chránit místní záležitosti veřejného pořádku, udržování čistoty veřejných prostranství, zdravé životní prostředí, život, zdraví a majetek občanů a stanovit základní pravidla držení psů a jejich pohybu na veřejném prostranství na území města Hrádku nad Nisou.


Čl. 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se vymezují některé základní pojmy takto:
1) držitelem psa je každá fyzická osoba (např.: chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba), která má k jakémukoliv účelu psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem,
2) veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.


Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1) Držitel psa na veřejném prostranství je povinen:
a) vodit a zajistit psa i psa bez dozoru tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob, škodě na majetku fyzických a právnických osob a nezpůsobil poškození veřejného prostranství ani jeho doplňujícího vybavení a zařízení,
b) vodit psa na vodítku s výjimkou vymezených prostor pro volné pobíhání psů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky,
c) ihned odstranit znečištění způsobené psími exkrementy,
d) zamezit psům vstup do prostoru dětských hřišť, pískovišť, okrasných bazénů a fontán a nedopustit kontaminaci těchto zařízení výkaly nebo jinou nečistotou způsobenou psem.
2) Na veřejném prostranství vymezeném jako prostor pro volné pobíhání psů (příloha č. 1 této vyhlášky) je držitel psa povinen mít psa pod stálou kontrolou a přímým dohledem. Tím se rozumí, že držitel psa je schopen psa hlasovým či jiným povelem vždy ovládnout.
3) Povinnostmi dle odstavce 1) a 2) tohoto článku nejsou dotčeny povinnosti a odpovědnost držitele psa podle jiných právních předpisů.


Čl. 4
Vymezení prostorů pro volné pobíhání psů

1) Veřejná prostranství, jejichž výčet včetně grafického znázornění je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky, jsou určeny jako prostory pro volné pobíhání psů.
2) Na těchto prostorech pro volné pobíhání psů neplatí povinnosti držitele psa uvedené v článku 3 odst. 1 písm. b).
3) Město Hrádek nad Nisou může tyto prostory pro volné pobíhání psů označit vhodným způsobem, například nápisem, případně piktogramem.


Čl. 5
Sankce

Porušením povinností stanovených touto vyhláškou se fyzická osoba dopustí přestupku podle ustanovení § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o přestupek postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin.


Čl. 6
Závěrečná ustanovení

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 8/2006 ze dne 15. 11. 2006, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení.Bc. Josef Horinka v.r.
starosta 

Pavel Farský v.r.
místostarosta 

Příloha č. 1 (4015 kB)   Příloha č. 1
(4015 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou