Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Vyhlášky a nařízení »

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

 

Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 7/2012

o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů

 

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 19. 12. 2012 usneslo, usnesením č. 11/500/ZM/12 vydat, podle § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 
§ 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Článek 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje:
a) povinnost chovatelů  nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti  (dále jen „veterinární lékař“) podle veterinárního zákona prostředkem, který způsobuje při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, a to identifikací čipem.
b) povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence trvale označených psů a jejich chovatelů 
c) náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů.


Článek 2
Trvalé označování psů

(1) Každý chovatel psa chovaného na území města Hrádek nad Nisou je povinen nechat psa staršího než 3 měsíců, trvale označit čipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií  (dále jen „elektronickým čipem“) nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení stáří psa 3 měsíců nebo ode dne kdy se stal chovatelem psa dosud trvale neoznačeného staršího 3 měsíců.
(2) Trvalé označení psa elektronickým čipem na žádost chovatele psa může provést jen veterinární lékař. Elektronický čip musí splňovat parametry a údaje podle ISO standardu. 


Článek 3

Evidence a ohlašování chovatelů psů
(1) Město Hrádek nad Nisou vede prostřednictvím Městského úřadu Hrádek nad Nisou (dále jen „městský úřad“) evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů způsobem dle této vyhlášky (dále jen „evidence“).
(2) Chovatel psa chovaného na území města Hrádek nad Nisou je povinen přihlásit se do 15 dnů ode dne trvalého označení psa elektronickým čipem nebo do 15 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem trvale označeného psa, do evidence.
(3) Při přihlášení se do evidence, uvede chovatel psa následující údaje:
a) své jméno a příjmení, údaj o trvalém pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a obecný identifikátor byl li přidělen, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa a případné zvláštní znamení,
c) evidenční číslo elektronického čipu, jímž byl pes označen, které doloží registrační kartou vyplněnou u veterinárního lékaře, který provedl označení psa elektronickým čipem, nebo registračním listem vyplněným na městském úřadě pro případ, že nevlastní registrační kartu nebo registrační karta neobsahuje veškeré požadované údaje. Registrační kartu lze nahradit průkazem původu s požadovanými údaji,
d) popřípadě kontaktní údaje pro případ ztráty psa.
(4) Chovatel je povinen Městskému úřadu ohlásit pro účely evidence ukončení chovu psa na území města Hrádek nad Nisou nebo jeho uhynutí, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(5) Dále je chovatel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit ztrátu či únik psa ode dne, kdy tato skutečnost nastala, nebo kdy se o ní dozvěděl.


Článek 4 

Úhrada za trvalé označování psů
Trvalé označení psa elektronickým čipem dle této vyhlášky, uskutečněné po dni účinnosti této vyhlášky, hradí chovatel psa. Chovateli trvale označeného psa bude poskytnuta úleva od poplatku dle Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů.  


Článek 5

Přechodná ustanovení
(1) Chovatel, který před účinností této vyhlášky nechal psa trvale označit nebo ho trvale označeného nabyl před účinností této vyhlášky, je povinen se do 30 dnů od účinnosti vyhlášky přihlásit do evidence. V takovém případě se má za to, že podmínky trvalého označení psa splňuje i v případě, že použitý elektronický čip neodpovídá stanovenému ISO standardu.
(2) Chovatel psa, který nebyl před účinností této vyhlášky trvale označen elektronickým čipem, je povinen nechat psa trvale označit nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky.
(3) Psi, kteří před účinností této vyhlášky, jsou starší 12 let, trvalému označení nepodléhají.
(4) Povinnosti stanovené touto vyhláškou se nevztahují na chovatele psů, jejichž psi 
se na území města Hrádek nad Nisou nezdržují trvale a zdržují se zde pouze výjimečně z důvodu návštěvy nebo průjezdu obcí.


Článek 6

Závěrečná ustanovení

(1) Za porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky lze uložit sankce podle zvláštních předpisů . 
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

Bc. Josef Horinka v.r.
starosta města

Pavel Farský v.r.
místostarosta města


 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou