Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Vyhlášky a nařízení »

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

 

Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 1/2014

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 8/2005, o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení

 


Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 18. 06. 2014, usnesením č. 6/145/ZM/14, usneslo vydat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
  
  
Čl. 1
Zrušovací a změnové ustanovení 
  
Obecně závazná vyhláška č. 8/2005, o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení, ze dne 21. listopadu 2005, se mění takto: 
  
a)      z názvu se vypouští slova „podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení“, 
b)      zrušuje se Čl. 2 a Čl. 3, 
c)      označení článku „Čl. 4“ a „Čl. 5“ se mění na „Čl. 2“ a „Čl. 3“. 
  

  
Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 
  
  
  
  
  
Bc. Josef Horinka v. r. 
starosta města


Pavel Farský v. r.  
místostarosta města 
 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou