Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Vyhlášky a nařízení »

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

 

Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 3/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hrádek nad Nisou

 


Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 27. 05. 2015 usnesením č. 5/108/ZM/15 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1
Základní ustanovení 

Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Hrádek nad Nisou a nakládání se stavebním odpadem produkovaným nepodnikajícími fyzickými osobami na území města Hrádek nad Nisou.
 
  
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu 

(1)     Komunální odpad se třídí na složky:
 a)   papír,
 b)   sklo, které se třídí na:
  i.        sklo barevné,
  ii.       sklo bílé,
 c)   plasty, které se třídí na:
  i.        PET lahve,
  ii.        směsné plasty,
 d)   kovy,
 e)   nápojové kartony,
 f)     biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
 g)   nebezpečný odpad,
 h)   objemný odpad,
 i)     směsný odpad.
(2)     Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob a pytlů (např. koberce, matrace, nábytek).
(3)     Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až h).
 
  
Čl. 3
Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu

(1)     Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu se provádí prostřednictvím sběrných nádob typizovaných (popelnice, kontejnery a odpadkové koše) a zvláštních (kontejnery na oddělené složky komunálních odpadů), velkoobjemových kontejnerů a pytlů, do kterých mohou být odkládány pouze složky komunálního odpadu, pro který jsou určeny.
(2)     Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery na oddělené složky komunálního odpadu)označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:
 a)   papíru - barva modrá,
 b)   skla barevného – barva zelená,
 c)   skla bílého – barva bílá,
 d)   PET lahví – barva žlutá,
 e)   Nápojové kartony – barva oranžová nebo červená.
(3)     Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v Příloze č. 1, které je nedílnou součástí této vyhlášky.
(4)     Pytle jsou určené k odkládání:
 a)   směsných plastů - barva žlutá,
 b)   nápojových kartonů - barva oranžová.
(5)     Pytle je možné vyzvednout ve sběrném dvoře na adrese Žitavská 689, Hrádek nad Nisou[1]). Jsou určené pro místa, které nejsou trvale obydleny, a dále pro případy, kdy pro odložení oddělených složek komunálního odpadu není efektivní nebo nepostačuje zvláštní sběrná nádoba. Naplněné a zavázané pytle se odkládají na stanoviště uvedená v Příloze č. 1.
(6)     V rámci „Motivačního programu pro třídění komunálního odpadu“ (dále jen „motivační program“) jsou pytle určené k odkládání:
 a)     papíru – barva modrá,
 b)     PET lahví – barva modrá nebo žlutá.
(7)     Oddělené soustřeďování kovůa biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je celoročně zajišťováno ve sběrném dvoře na adrese Žitavská 689, Hrádek nad Nisou, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených[2]).
(8)     Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno:
 a)     celoročně ve sběrném dvoře na adrese Žitavská 689, Hrádek nad Nisou, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených1),
 b)     minimálně jednou ročně mobilním svozem. Nebezpečný odpad je odebírán na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Město o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce městského úřadu, na výlepových plochách, na webových stránkách města a v místním tisku.
 
  

Čl. 4
Motivační program

(1)     Motivační systém spočívá v odděleném pytlovém sběru papíru a PET lahví do pytlů (Čl. 3 odst. 6 vyhlášky), které se označí čárovým kódem, který identifikuje fyzickou osobu a odděleně soustřeďovanou složku. Pytle a čárové kódy je možné vyzvednout na městském úřadě. Tyto pytle se po naplnění a zavázání odkládají na stanoviště uvedená v Příloze č. 2.
(2)     Množství vytříděného odpadu prostřednictvím odděleného pytlového sběru bude celoročně po měsících nasčítáváno a na konci roku bude přepočítáno na úlevu, která se v roce následujícím odečte od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou[3]).
(3)     Jakákoli zjištěná nežádoucí příměs v takto zjištěném odděleném pytlovém sběru má za následek, že tento pytel s čárovým kódem nebude do motivačního systému započten.
(4)     Podrobné podmínky pro provádění motivačního programu jsou uvedeny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky. Informace o tomto programu jsou dále zveřejňovány na úřední desce městského úřadu, na výlepových plochách, na webových stránkách města a v místním tisku.
 
 

Čl. 5
Oddělené soustřeďování objemného odpadu

Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno:
a)     celoročně ve sběrném dvoře na adrese Žitavská 689, Hrádek nad Nisou, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených[4]),
b)     minimálně jednou ročně mobilním svozem. Objemný odpad je odebírán na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do velkoobjemových kontejnerů k tomuto sběru určených. Město o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce městského úřadu, na výlepových plochách, na webových stránkách města a v místním tisku.
 

Čl. 6
Oddělené soustřeďování směsného odpadu 

(1)     Směsný odpad se shromažďuje do:
a)   typizovaných sběrných nádob  - popelnice a kontejnery označené logem oprávněné osoby,
b)   pytlů určených ke shromažďování směsného odpadu produkovaného v nemovitostech, které nejsou trvale obydleny, v místech těžko přístupných svozové technice a dále pro případy, kdy pro odložení směsného odpadu není efektivní nebo nepostačuje typizovaná sběrná nádoba,
c)   odpadkových košů, které jsou zvláštními sběrnými nádobami sloužícími pro odkládání drobného směsného odpadu a které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě.
(2)     Stanoviště sběrných nádob a pytlů je místo, kde jsou trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
(3)     Pytle je možné vyzvednout na městském úřadě. Po jejich naplnění a zavázání se odkládají v den svozu na svozovou trasu.
  

Čl. 7
Ostatní ustanovení a nakládání se stavebním odpadem

(1)   Komunální odpad se odděleně soustřeďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nimi z nich nevypadával.
(2)   Požadavky na změnu sběrné nádoby nebo jejich výměnu lze uplatnit na příslušném odboru Městského úřadu Hrádek nad Nisou (Odboru investic a správy majetku města).
(3)   Fyzické osoby jsou povinny předcházet vzniku odpadů dle zákona o odpadech[5]) a ode dne účinnosti této vyhlášky také komunální odpad odděleně soustřeďovat v rámci systému stanoveného touto vyhláškou[6]), kdy za provoz systému platí poplatník místní poplatek stanovený obecně závaznou vyhláškou[7]).
(4)   Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kterým při jejich činnosti vzniká odpad podobný komunálnímu odpadu[8]), mohou na základě smlouvy s Městem Hrádek nad Nisou využít systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů zavedeného městem[9]).
(5)   Kontrolu plnění povinností vyplývajících z této vyhlášky, provádějí pověření zaměstnanci Města Hrádku nad Nisou.
(6)   Stavební odpad je specifikován v souladu se zákonem o odpadech a není odpadem komunálním.
(7)   Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
(8)   Ukládání stavebního odpadu produkovaného nepodnikajícími fyzickými osobami je možné ve sběrném dvoře umístěném na adrese: Žitavská 689, 463 34 Hrádek nad Nisou, a to za úplatu dle stanoveného ceníku a pravidel provozovatele firmy Severočeské Komunální Služby, s.r.o. Jablonec nad Nisou, provozovna Hrádek nad Nisou[10]).
 
  
Čl. 8
Zrušovací ustanovení  

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Hrádek nad Nisou č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hrádek nad Nisou, ze dne 28. ledna 2015.
 
  
Čl. 9
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
 
 
 
 
 

Bc. Josef Horinka v. r. 
starosta města


Pavel Farský v. r.  
místostarosta města 

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou