Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Vyhlášky a nařízení »

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

 

Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 1/2017

kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských a základních škol v Hrádku nad Nisou

 

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

č. 1/2017

kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských a základních škol v Hrádku nad Nisou

 

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 25. 01. 2017 usnesením č. 1/021/ZM/17 usneslo vydat na základě § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Školské obvody spádových mateřských škol

(1)      Školský obvod 1 tvoří celé území města Hrádek nad Nisou.

(2)      Do školského obvodu 1 spadají následující mateřské školy zřizované Městem Hrádek nad Nisou:

1)      Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Loučná, příspěvková organizace;

2)      Mateřská škola, Hrádek nad Nisou -  Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace;

3)      Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace;

4)      Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace.

 

Čl. 2

Školské obvody spádových základních škol

(1)    Školský obvod 1 tvoří celé území města Hrádek nad Nisou.

(2)    Do školského obvodu 1 spadají následující základní školy zřizované Městem Hrádek nad Nisou:

1)      Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Loučná, příspěvková organizace;

2)      Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace;

3)      Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace;

4)      Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

(1)    Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.1.2017

Sejmuto s úřední desky dne: 15.2.2017

Ve stejném termínu zveřejněno na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

Bc. Josef Horinka v. r. 
starosta města


Pavel Farský v. r.  
místostarosta města 
 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou