Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Vyhlášky a nařízení »

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

 

Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 2/2017

o nočním klidu

 

   

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 29. 03. 2017 usnesením č. 3/064/ZM/17 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1

Úvodní ustanovení – předmět

Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.


Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.[1]


Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

(1)    Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna.

(2)    Doba nočního klidu se vymezuje od 0:00 hodin do 6:00 hodin, a to v následujících případech:

a)       v noci před Velkým pátkem a před Velikonočním pondělí;

b)      v noci z 30. dubna na 1. května;

c)       v noci ze 7. května na 8. května;

d)      v noci ze 4. na 5. července a v noci z 5. na 6. července;

e)      v noci z 27. září na 28. září;

f)        v noci z 27. října na 28. října;

g)       v noci z 16. listopadu na 17. listopadu;

h)      v noci z 23. prosince na 24. prosince;

i)        v noci z 24. prosince na 25. prosince;

j)        v noci z 25. prosince na 26. prosince;

k)       v době konání těchto tradičních akcí:

                                                   i.      Slavnost – „Společnou cestou“, která se koná v měsíci dubnu nebo květnu,

                                                 ii.      Kulturní akce – „Kinematograf Bratří Čadíků“, která se koná v posledním týdnu v srpnu nebo prvním týdnu v září.


(3)    Doba nočního klidu se vymezuje od 2:00 hodin do 6:00 hodin, a to v následujících případech:

Květen (V.)

a)       v době konání tradiční akce – „Benefiční koncert Ostrova života“, která se koná v měsíci květnu;

b)      v době konání tradiční akce – „ROCK MOTO VEJKEND“, která se koná v měsíci květnu;

Červen (VI.)

c)       v době konání tradiční akce – „Muzejní noc“ a „Noc kostelů“, která se koná v měsíci červnu;

d)      v době konání tradiční akce – „Nisa řeka, která nás spojuje“, která se koná v měsíci červnu;

e)      v době konání tradiční akce – „Hrádecké rockové léto“, která se koná v měsíci červnu;

Červenec (VII.)

f)        v době konání akce – „Standův prázdninový otvírák“, která se koná v měsíci červenci;

g)       v době konání akce – „Mezinárodní dřevosochařské sympozium v Trojzemí“, která se koná v měsíci červenci;

Srpen (VIII.)

h)      v době konání tradiční akce – „Hrádecká sešlost“ (festival country hudby), která se koná v měsíci srpnu;

i)        v době konání tradiční akce – „Bike babí léto“ (sportovní akce s doprovodným programem), která se koná v měsíci srpnu;

j)        v době konání tradiční akce – „Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť“, která se koná v měsíci srpnu;

Září (IX.)

k)       v době konání tradiční akce – „Auto Enge Triatlon“, která se koná v měsíci září;

l)        v době konání tradiční akce – „Dožínky“, která se koná v měsíci září;

m)    v době konání tradiční akce – „Shotgun Festival“ (festival elektronické hudby); která se koná v měsíci září.

(4)    Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 písm. k) a odst. 3 tohoto článku bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 10 dnů před datem konání, není-li datum uvedeno.


Čl. 4

Závěrečná ustanovení

(1)    Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Hrádek nad Nisou č. 1/2016, o ochraně nočního klidu, ze dne 21. září 2016.

(2)    Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Bc. Josef Horinka v. r. 

starosta městaPavel Farský v. r.  

místostarosta města 


[1] Dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“.
 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou