Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Vyhlášky a nařízení »

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

 

Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 5/2017

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 


Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 13. 12. 2017 usnesením č. 10/213/ZM/17 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1)         Město Hrádek nad Nisou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“).
2)         Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]
 

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

1)         Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města Hrádek nad Nisou za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.[2]
2)         Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a městu odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.[3]
 

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1)         Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
2)         V ohlášení ubytovatel uvede[4]
a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
c)      případně další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
3)         Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
4)         Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
5)         Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu.[7]
 

Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 10,- Kč.
 

Čl. 5
Splatnost poplatku

Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku čtvrtletně, vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.
 

Č l. 6
Osvobození

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:
a)        osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu[8] a jejich průvodci,
b)        osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.[9]
 

Čl. 7
Navýšení poplatku


1)      Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem (ubytovatelem) poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.[10]
2)      Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[11]
 

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 4/2014 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt ze dne 17. 12. 2014.
 

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018[12].

Bc. Josef Horinka v. r. 
starosta města


Pavel Farský v. r.  
místostarosta města [1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[8] Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

[9] § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[11] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[12] § 12 odst. 2 zákona o obcích 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou