Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Vyhlášky a nařízení »

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006

Požární řád města

 

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 26.6.2006 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 


POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení


 Požární řád města Hrádek nad Nisou upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.


Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě


 (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDHO“) obce podle čl. 4 této vyhlášky a dále následující jednotkami požární ochrany:

a) jednotka Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, kategorie JPO I se sídlem v Liberci III, Šumavská 411/10
b) jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie III/I se sídlem v Chotyni
c) jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie III/1 se sídlem v Chrastavě, ul. Nádražní


Čl. 3
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany


(1)  Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v příloze č. 1 nebo telefonicky na linku tísňového volání 112 nebo 150.
(2)  Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v příloze č. 1.


Čl. 4
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Město zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, uvedené v příloze č. 2 Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí požárního řádu města.

(2) Členové jednotky JSDHO Hrádek nad Nisou se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Hrádku nad Nisou, Sokolská 454 anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

 (3) Členové jednotky JSDHO Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Hrádku nad Nisou, Dolní Sedlo anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

(4) Členové jednotky JSDHO Hrádek nad Nisou – Václavice se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Hrádku nad Nisou, Václavice anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky

 

Čl. 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti


(1) Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)
1.řeka Nisa – čerpací stanoviště za Pragovkou, u VVK
2.jezero Kristýna – čerpací stanoviště střed
3. rybník – Dolní Sedlo
4. rybník – Václavice za Lembergrem
b) umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody, apod.)
1.studna pod Bekonem, Luční ul., Hrádek nad Nisou
2.požární nádrž D-Plast Efftec, Větrná ul., Hrádek nad Nisou
3.požární nádrž v bývalém areálu Vulkan, U Gumovky, Hrádek nad Nisou
4. požární nádrž v bývalém areálu Kortan, Loučná, Hrádek nad Nisou


c) víceúčelové (zásobníky technologické vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady, hospodářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy, apod.)
1.koupaliště – TJ Orel, U koupaliště, Hrádek nad Nisou
2.přehrada Václavice, Hrádek nad Nisou

(2) Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedeným v článku 54 a jednotce HZS Libereckého kraje, krajské ředitelství.


Čl. 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení


(1) Město zřizuje  ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“  Aktuální seznam ohlašoven požárů  je uveden na příloze č. l k této vyhlášce a bude pravidelně aktualizován.

(2) Město zřizuje  další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“
Aktuální seznam míst pro ohlášení požárů je uveden na příloze č. 1 k této vyhlášce a bude pravidelně aktualizován.

 

Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu


Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí buď

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován nepřerušovaným tónem sirény po dobu dvou minut

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje pomocí mobilních telefonů nebo světelnými, výstražnými a zvukovými zařízeními na vozidlech požární ochrany.

 

Čl. 8

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany  je uveden v příloze č. 2.


Čl. 9
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Hrádek nad Nisou č. 2/2004 – Požární řád.


Čl. 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti   15.7.2006

 

ThMgr. Zimmermannová Hedvika  
místostarostka v.r. 

Půta Martin
starosta v.r.


 

Vyvěšeno dne: 28.6.2006
Sejmuto dne: 17.7.2006
 

 

Příloha č. l k obecně závazné vyhlášce č. 4/2006

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení


Ohlašovny požárů   ( název, adresa , telefonické spojení)

A) Praga Hrádek nad Nisou a.s. Loučná  241, tel. 485140146
B) Vulkán a.s. Hrádek nad Nisou U Gumovky 379, tel. 482415111
C) Čerpací stanice PAP OIL, Liberecká  ul. Tel. 485140608


Další místa pro ohlášení požárů (jméno, adresa, telefonické spojení)

A) Pavel Ort , Václavce 330, Hrádek nad Nisou, tel. 721413643
B) Jaroslav Řeháček, Dolní Sedlo č.p.65 Hrádek nad Nisou, tel. 777661848
C) Bronislav Svoboda , Horní Sedlo č.p 11, Hrádek nad Nisou , tel. 482723331
D) Josef Roubíček, Oldřichov na Hranicích 26, Hrádek nad Nisou tel. 482723020

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č.4/2006.

 

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany Podle požárního poplachového plánu kraje

 

(1)               Seznam jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

 

(2)               V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

Požární poplachový plán

 Název obce

Hrádek nad Nisou

 Katastrální území, (místní části)

Dolní Suchá, Horní Sedlo, Hrádek nad Nisou, Oldřichov na Hranicích, Uhelná

V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci (místní části) následující požární jednotky:

Stupeň

Jednotka požární ochrany

 

 

 

Kategorie JPO

I

JSDHO Hrádek nad Nisou

 

 

 

III/2

 

 

JSDHO Chotyně

 

 

 

 

III/1

 

 

HZS Libereckého kraje  stanice     Liberec                                                       

I

 

 

JSDHO Chrastava

 

 

 

<SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; LAYOUT-GRID-MODE: line; FONT-FAMILY: V

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou