Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Město - Archiv »

Veřejné zakázky - Archiv »

Archiv - vyhodnocení veřejných zakázek zveřejněných před 14.12.2009

 

Vyhodnocení VZMR/2009319 - Zpracovatel žádosti o dotaci pro projekt „Lužická cyklostezka“

datum zveřejnění: 27.1.2010 zdroj: (jt)

 

UVEŘEJNĚNÍ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Zpracovatel žádosti o dotaci pro projekt „Lužická cyklostezka“

 

 

 

1.     Evidenční číslo (číslo jednací) a název zakázky:

 

VZMR/číslo

VZMR/2009319

Název veřejné zakázky

Zpracovatel žádosti o dotaci pro projekt „Lužická cyklostezka“

 

2.    Identifikační údaje o zadavateli

 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele

Město Hrádek nad Nisou

 

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele/IČ

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854

 

3.    Seznam posuzovaných nabídek

 

Osloveni byli:

ARR – Agentura regionálního rozvoje; Regioplan s.r.o.; Ing. Iva H ü bnerová; EUROREGION NISA, regionální sdružení

 

Dále si nabídku vyžádali:

Regionální poradenská agentura, s.r.o.; GRANTIKA České spořitelny, a.s.

 

Omluvili se:

ARR – Agentura regionálního rozvoje; EUROREGION NISA, regionální sdružení

 

Doručeny 3 nabídky:

 

Číslo nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Datum podání nabídky

Čas podání nabídky

IČ/RČ/datum narození dodavatele/ zájemce

1.

GRANTIKA České spořitelny, a.s.

17. 12. 2009

poštou

25597001

2.

Ing. Iva H ü bnerová

21. 12. 2009

9.50

65103581

3.

Regioplan s.r.o.

21. 12. 2009

9.55

25482149

Pozn.: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

4.    Otevírání obálek – posouzení úplnosti a kvalifikačních předpokladů

 

Otevírání obálek a přípravu hodnocení včetně hodnocení provedl Jiří Timulák jako pověřená osoba (PO) v souladu s usnesením Rady města 22/933/RM/09.

 

Otevření obálek proběhlo dne 21. 12. 2009. 2009 v 12.30 hod. v malé zasedací místnosti Městského Úřadu v Hrádku nad Nisou a byla kontrolována úplnost podaných nabídek a posouzení kvalifikace. Nabídky byly úplné a uchazeči splnili kvalifikaci dle požadavků zadavatele.

 

Číslo nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Zákl. kv. podmínky

Prof. Kv. podmínky

Tech. kv. podmínky

Úplnost nabídky

1.

GRANTIKA České spořitelny, a.s.

ANO

ANO

ANO

ANO

2.

Ing. Iva H ü bnerová

ANO

ANO

ANO

ANO

3.

Regioplan s.r.o.

ANO

ANO

ANO

ANO

Pozn.: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

 

5.    Vyřazení nabídek seznam nabídek, které byly hodnotící komisí (PO) vyřazeny

 

Číslo nabídky

Důvod pro vyřazení nabídky

XXX

Žádná nabídka nevyřazena.

Pozn.: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

6.    Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

 

6.1Uchazeč – GRANTIKA České spořitelny, a.s., podal nabídku v termínu a splnil požadované předpoklady dle podkladů – Výzva zveřejněna dne 11. 12. 2009 pod číslem VZMR/2009319:

            - Hodnotící kritéria:       

Celková nabídková cena vč. DPH         391.510,- Kč (329.000,- Kč bez DPH)

 

6.2Uchazeč – Ing. Iva Hübnerová, podal nabídku v termínu a splnil požadované předpoklady dle podkladů – Výzva zveřejněna dne 11. 12. 2009 pod číslem jednacím VZMR/2009319:

            - Hodnotící kritéria:       

Celková nabídková cena vč. DPH         190.000,- Kč (190.000,- Kč bez DPH) – neplátce DPH

 

6.3Uchazeč – Regioplan s.r.o., podal nabídku v termínu a splnil požadované předpoklady dle podkladů – Výzva zveřejněna dne 11. 12. 2009 pod číslem VZMR/2009319:

            - Hodnotící kritéria:       

Celková nabídková cena vč. DPH         184.450,- Kč (155.000,- Kč bez DPH)

 

7.    Výsledek hodnocení – návrh doporučení

 

Závěrečné rozhodnutí a doporučení komise (PO):

Po posouzení a hodnocení nabídek, komise (hodnotitel) doporučuje pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu jako nejvhodnějšího dodavatele:

 

Regioplan s.r.o., se sídlem: Jablonecká 41/27, 460 01 Liberec 5, IČ: 25482149.

 

8.    Pořadí nabídek

 

Další pořadí nabídek dle vyhodnocení hodnotících kritérií je uvedeno v následující tabulce:

 

Pořadí nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

Číslo nabídky

IČ/RČ/datum narození dodavatele/ zájemce

1.

Regioplan s.r.o.

3.

25482149

2.

Ing. Iva H ü bnerová

2.

65103581

3.

GRANTIKA České spořitelny, a.s.

1.

25597001

Pozn.: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

9.    Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek[1]

-----

 

10.  Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise (PO)

 

Jméno a příjmení člena hodnotící komise

Obchodní firma /název/ a funkce člena hodnotící komise v pracovněprávním či obdobném vztahu

Datum podpisu zprávy

Podpis

Jiří Timulák

Vedoucí ODK

21. 12. 2009

 

Pozn.: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

 

11.  Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

 

Zpráva byla předána dne

21. 12. 2009

Podpis oprávněné osoby k předání

 

 

Podpis oprávněné osoby k převzetí[2]

Interní postup schválení

 

 

12.  Přílohy

 

- Příloha č. 1 –  Seznam podaných nabídek ze dne 21. 12. 2009

- Příloha č. 2 – Výzva s potvrzením vyvěšeno a sejmuto

- Příloha č. 3 –  Čestné prohlášení o nepodjatosti (Jiří Timulák)

- Příloha č. 4 –  Omluvné dopisy – 2 ks

- Příloha č. 5 –  Podané nabídky – 3 ks

 

13.  Schvalovací doložka - souhlas zadavatele

 

Schváleno usnesením číslo

Podpis statutárního zástupce zadavatele

V souladu s usnesením: __01/002/RM10__

Martin Půta v. r.

 [1] Položku “Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek“ může zadavatel použít pro uvedení další podstatných informací vztahujících se k posouzení a hodnocení nabídek (např. zapsání rozdílného stanoviska člena hodnotící komise, pokud to požaduje).

[2] Položku je možné vyplnit textem „Interní postup schválení“, pokud je komise ustanovena v rámci odboru a úřadu a položku Podpis oprávněné osoby k převzetí vyplní osoba zodpovědná za realizaci výběrového řízení.

 

 
 
            © 2000-2023 Město Hrádek nad Nisou