Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příkaz tajemníka

 

Pravidla pro  zajištění svobodného přístupu k informacím
Město Hrádek nad Nisou

Pokud není v těchto pravidlech definováno, platí ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

I.
Základní ustanovení

1.         Město Hrádek nad Nisou ( dále jen povinný subjekt) je podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/99 Sb. v platném znění ( dále jen zákon) povinno poskytovat informace, které se vztahují k jeho působnosti.

2.         Poskytování informací provádí povinný subjekt zveřejněním nebo individuálně vyřízením žádosti, kterou podal žadatel.

3.         Žadatelem pro účely tohoto zákona je každá fyzická nebo právnická osoba, která žádá o informaci. Žádost lze podat písemně poštou, na podatelně, elektronicky nebo ústně.

4.         Zákon se nevztahuje na poskytování informací, jejichž poskytování je upraveno zvláštními zákony.

 5.        Povinný subjekt je oprávněn žádat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nesmí překročit náklady spojené s vyřízením žádosti. 

II.
Vyřizování žádostí

1.         Žádost o poskytnutí informace vyřizuje příslušný odbor MěÚ. Za vyřízení žádosti odpovídá vedoucí odboru. V případě jeho nepřítomnosti vyřizuje žádost jeho zástupce.

2.         Zaměstnanci povinného subjektu jsou povinni přijmout žádost, potvrdit její převzetí a neprodleně ji předat na podatelnu, kde je žádost zavedena do systému spisové služby a následně předána tajemnici úřadu. Ta rozhodne o dalším postupu ( předá na odbor či odbory, které žádost vyřídí ).

3.         Po vyřízení žádosti o informaci je příslušný pracovník, pověřený vyřízením žádosti, povinen pořídit záznam o poskytnutí informace, včetně způsobu jejího vyřízení a předat jej do centrální evidence.

 4.        Centrální evidenci žádostí vede tajemnice úřadu.

III.
Sazebník úhrad za poskytování informací

1.         Vyhledávání informací-mzdové náklady, za každou i započatou hodinu práce         50,- Kč
2.         Pořizování kopií 1 strana formát  A4                                                                    2,- Kč
            Pořizování kopií 1 strana formát  A3                                                                     4,-Kč
            Použití nosičů dat - disketa                                                                                15,- Kč
            Použití disk CD                                                                                                  60,-Kč
3          Provozní náklady: poštovné dle tarifů České pošty, telefonní spojení dle sazebníků telefonního operátora.

IV.
Výroční zpráva

Povinný subjekt vždy do 1. března zveřejní výroční zprávu o své činnosti za předchozí rok v oblasti poskytování informací. Vedoucí odborů jsou povinni do 10. února příslušného kalendářního roku předložit tajemnici písemnou zprávu o vyřizovaných žádostech za předchozí rok.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v těchto pravidlech uvedeno, platí ustanovení zákona.

2. Neposkytnutí oprávněné informace se považuje za porušení pracovní kázně.

3. Těmito pravidly se zrušují pravidla pro zajištění přístupu k informacím ze dne 30. 12. 2005.

4. Tato pravidla nabývají platnosti dne  1. 5. 2009.

 

 

Ing. Blanka Karlová

tajemnice městského úřadu

 

V Hrádku nad Nisou dne 30. 4. 2009                                          Přílohy:
Povinné zveřejňování informací

On-line žádosti o informace