Výroční zpráva za rok 2007

podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím.

 

I.

Město Hrádek nad Nisou jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/99 Sb., vydává
v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. g a § 18 odst. 1 zákona 106/99 Sb. Výroční zprávu za rok 2007.

II.

Počet písemně podaných žádostí o informace -  0.

III.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí  - 0.

IV.

Neproběhlo žádné soudní řízení ve věci svobodného přístupu k informacím a z tohoto důvodu nelze zveřejnit opis podstatných částí rozsudku soudu.

V.

Nebylo zahájeno ani ukončeno žádné sankční řízení za nedodržování zákona 106/99 Sb. a proto nelze zveřejnit výsledek řízení.

VI.

Lze konstatovat, že institut písemných žádostí o poskytnutí informace za rok 2007 byl využíván v minimálním rozsahu. Většina dotazů je vyřizována neformálním způsobem ústně.


 

V Hrádku nad Nisou dne 16.1.2008

 

 

Martin Půta
starosta města