Výroční zpráva za rok 2008

podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím.

 

Výroční zpráva za rok 2008
podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím


I.

Město Hrádek nad Nisou jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/99 Sb. vydává v souladu
s ustanovením §5 odst. 1 písm. g  a § 18 odst. 1 zákona 106/99 Sb. výroční zprávu za rok 2008.


II.

Počet písemně podaných žádostí o informace: 2


III.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 


IV.

Neproběhlo žádné soudní řízení ve věci svobodného přístupu k informacím a z tohoto důvodu nelze zveřejnit opis podstatných částí rozsudku soudu.


V.

Nebylo zahájeno ani ukončeno žádné sankční řízení za nedodržování zákona 106/99 Sb., a proto nelze zveřejnit výsledek řízení.


VI.


Lze konstatovat, že institut písemných žádostí o poskytnutí informace za rok 2008 byl využíván
v minimálním rozsahu. Většina dotazů je vyřizována neformálním způsobem ústně.
 

V Hrádku nad Nisou 23. 2. 2009

Martin Půta
starosta města