Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

o změně č.1 závazné části ÚPNSÚ Hrádek n/N

 

 
(silnice Hrádek n.N. - OBCHVAT)

Městské zastupitelstvo v Hrádku nad Nisou schválilo dne 3.12.1996 usnesením č. 13/96/129 MZ:b podle § 36 odst. 1 písm. n) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozsdějších předpisů (obecní zřízení), změnu Vyhlášky ONV v Liberci ze dne 31.3.1968 o uspořádání města Hrádek nad Nisou (dále jen "Vyhlášky").

Městská rada v Hrádku nad Nisou v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 45 písm. j) zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o obcích) a § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákonů č. 103/1990 Sb., č. 262/1990 Sb. a č. 43/1994 Sb. (stavební zákon), vydává na základě schválení změny městským zastupitelstvem a projednávání změny trasy silničního obchvatu Hrádku n.N. s dotčenými orgány státní správy, tuto vyhlášku o změně závazné části ÚPNSÚ Hrádek n.N. v bodě II, čl. 10., odst. 7 "Vyhlášky":

I.

Při využívání území územně chránit koridor pro změnu trasy silnice Hrádek n.N. - obchvat, na severovýchodním obvodě města, dle přehledné situace vypracované VALBEK a spol. v.o.s. Liberec pod zak. č. 96-L4-007.

II.

Stavba obchvatu silnice uvedené v bodě I. je savbou veřejně prospěšnou.

III.

Schválená změna ÚPD je závazným podkladem pro vypracování a schvalování dalších kategorií ÚPD, územní rozhodování a vypracování dokumentace stavby.

IV.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.7.1997

 

Vyvěšeno : 26.6.1997
Sejmuto : 12.7.1997

 

 

František Špalek v.r.
zástupce starosty 

Ing. Milan Faltus v.r.
starosta města