Obecně závazná vyhláška č. 2/2007

O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték k zajištění veřejného pořádku

 

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 24.1.2007 usnesením č. 1/1/28/ZM/07 bodem č.2 usneslo vydat podle § 10 písm.b a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku

Čl. 1.

Veřejnosti přístupné kulturní podniky včetně tanečních zábav a  diskoték ( dále jen akce) lze provozovat pouze za podmínek stanovených v této vyhlášce.

Čl. 2.

Každá veřejnosti přístupná akce musí mít pořadatele.
Pořadatel akce je povinen oznámit Městskému úřadu v Hrádku nad Nisou 14 dnů před jejím konáním:
a) označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, místo konání, počátek a konec akce
b) jméno a příjmení nebo název pořadatele, jeho trvalý pobyt nebo sídlo, IČ, telefonický kontakt
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní
d) počet členů pořadatelské služby


Čl. 3.

Pořadatel je povinen zajistit, aby po celou dobu konání akce byl člen resp. členové pořadatelské služby na akci přítomen a každý člen pořadatelské služby byl označen viditelným nápisem „ Pořadatelská služba“.

 

Čl. 4

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti ke dni 10.2.2007.

 


Martin Půta v.r.
starosta města


Josef Horinka v.r.                                                               
místostarosta města  

 


Vyvěřeno dne: 26.01.2007
Sejmuto dne: 12.02.2007