Informace pro žadatele o zavedení Pečovatelské služby

Pečovatelská služba dle § 40, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je služba terénní nebo ambulantní poskytovaná Osobám , které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku , chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi , jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech Osob a v zařízeních sociálních služeb.

 

Vyjmenované úkony:

  • pomoc  při  zvládání  běžných  úkonů ,
  • pomoc při poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Nad rámec svých činností poskytuje tzv. fakultativní úkony

  • dohled  nad dospělou osobou,
  • dovoz do sttřediska osobní hygieny a  zpět.

Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou , příspěvková organizace města  ( poskytovatel ) poskytuje službu v domácnostech Osob v Domech s pečovatelskou službou ( DPS ) , v domácnostech mimo DPS  a  ve středisku osobní hygieny, které provozuje. V DPS je služba poskytována denně od 7.00 – 19.00hodin, na území města Hrádku nad Nisou od 7.00 do 16,00hodin ve všední dny, v obci Chotyně poskytován pouze úkon dovážka oběda.

Služba je poskytována na základě žádosti Osoby nebo rodiny, event. upozorněním nějaké instituce, je poskytována na základě dobrovolnosti a svobodné vůle Osoby. Výkon služby zajišťuje profesionální tým pracovnic sociální péče - pečovatelky, řidička – pečovatelka , ředitelka organizace - sociální pracovnice. Jména pracovnic: paní Jana Němečková, Alena Hrehová, Zuzana Dragounová.Paní Jana Bílková  a Martina Bergmanová  pracují jako pečovatelky - řidičky.

Stravné za obědy a úhrady za poskytnutou službu vybírá pokladní  paní Alena Scholzová. Stravné na měsíc dopředu , úhrady za službu za uplynulý měsíc.

Sociální šetření za účelem sepsání žádosti o poskytování úkonů Pečovatelské služby (PS) se provádí vždy v domácnosti Osoby. Šetření v domácnosti provádí sociální pracovnice nebo její zástupkyně.

Poskytovatel je povinen předat Osobě „ Pravidla poskytování Pečovatelské služby“, a to v písemné podobě.

Poskytovatel má v zájmu kvality poskytování služby ustanoven systém „ Pracovnic pověřených plánováním služby“, tyto pracovnice – pečovatelky mají stanoven svůj okruh Osob, se kterými plánují jejich potřeby, hájí jejich zájmy a přání. Vedou o tom jednoduchou dokumentaci tak, aby potřeby Osob byly kvalitně, efektivně a účinně realizovány.

 

Osoba: Zájemce o službu , klient, uživatelé služby

Osoba předkládá tyto dokumenty: občanský průkaz, průkaz ZTP, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, doklad účastníka odboje ( tento doklad má vliv na úhradu za poskytovanou službu). V případě nejasností  ohledně zdravotního stavu žadatele ( akutní infekční onemocnění nebo projevy duševního  onemocnění ) je povinen žadatel předložit lékařskou zprávu, aby nedošlo k případnému  ohrožení na zdraví pracovnic  sociální péče.

Vzhledem k tomu, že pečovatelská služba je služba sociální a je poskytována osobám v nepříznivé sociální situaci , je se žadatelem sepsán sociální záznam, který slouží jako podklad k zavedení služby.

Na základě uvedených dokumentů je sepsána s osobou písemná žádost a předběžná dohoda o poskytovaných úkonech. Osoba podepisuje záznam o předání dat ( zákon 101/2000 Sb., o ochraně dat). V případě dovážky obědů je uzavřena písemná smlouva o zápůjčce a užívání termojídlonosičů, které jsou po celou dobu poskytování služby majetkem PS. V případě poškození těchto nádob Osobou , je vyžadována náhrada za nádobu , a to nejméně polovina pořizovací ceny nádoby.

Předběžná dohoda obsahuje: jaké úkony budou poskytovány , od kdy , v jakém čase, je stanovena úhrada dle platného ceníku. Na základě výše uvedených informací je připravena Smlouva o poskytování Pečovatelské služby mezi Pečovatelkou službou Hrádek nad Nisou a Osobou /dále již uživatel služby/. Smlouva je oboustranně podepsána v den dohodnutého zahájení poskytování služby.

Uživatelé služby, klient:

Je seznámen jmenovitě, kteří zaměstnanci budou službu u něj vykonávat. Zaměstnanci PS mají služební průkazy, které jsou na požádání povinni předložit.

Za účelem poskytování Pečovatelské služby je možné od klienta převzít proti podpisu klíč od hlavního vchodu. Klíč od bytu  Pečovatelská služba přebírá jen za zcela výjimečných situací, a to pokud zdravotní stav klienta je takový, že není schopen pečovatelce otevřít a rodina nemůže toto vyřešit jinak, vždy je o tomto sepsán zápis.

Klient zná čas poskytnutí služby, má možnost se k tomuto vyjádřit a dle svých potřeb tento čas i měnit, je povinen službu při své nepřítomnosti v domácnosti odhlásit. Služba je poskytována v domácnosti vždy za přítomnosti klienta.

V případě , že klient v dohodnutý čas provedení úkonu neotvírá a poskytnutí služby neodhlásil, postupuje pečovatelka dle vnitřní směrnice „ Krizová situace - ohrožení zdraví klienta“ a snaží se získat informace proč klient neotvírá ( sousedé, rodina ). Může dojít až k situaci, kdy je kontaktován ošetřující lékař, policie a po vzájemné dohodě je byt násilně otevřen.

Klient má v domácnosti výkaz úkonů, kam pracovnice píší čas a provedený úkon. Souhlas s provedenými úkony potvrdí svým podpisem na konci měsíce. Tento výkaz je v případě odhlášení služby nebo přerušení služby nutné odevzdat pečovatelce nebo přímo na sídlo organizace. Výkaz slouží k výpočtu úhrady za poskytnuté úkony.