Popis náplně činnosti odboru

 

Oddělení územního rozhodování a stavebního řádu

 • Poskytuje předběžné územně plánovací informace  o podmínkách využívání území a změn jeho využití na základě územně plánovacích podkladů včetně seznamu dotčených orgánů , o podmínkách vydání souhlasu v případech, kdy je jím možno nahradit územní rozhodnutí a o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
 • Vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území,o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků  a o ochranném pásmu
 • Rozhoduje za podmínek stanovených zákonem o možnosti vést zjednodušené územní řízení
 • vydává územní souhlas na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše a nedojde ke změně poměrů v území a nárokům na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
 • Rozhoduje o spojení územního a stavebního řízení , jsou-li podmínky v území jednoznačné
 • Se souhlasem dotčeného orgánu může se žadatelem uzavřít veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně  stavby , která nahradí územní rozhodnutí
 • Vykonává další činnosti dle zákona.
 • Vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně ve využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu
 • Vydává územní souhlas v případech, kdy je jím možno nahradit územní rozhodnutí
 • Vyjadřuje se  k možnosti vést zjednodušené územní řízení za zákonem stanovených podmínek
 • Uzavírá veřejnoprávní smlouvy, jimiž nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
 • Poskytuje v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o:
  • Podmínkách vydání regulačního plánu,územního rozhodnutí včetně seznamu dotčených orgánů,
  • O podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
 • Posuzuje v režimu ohlášení zákonem stanovené jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení, udržovací práce a  výrobky, plnící funkci stavby.
 • Projednává  v režimu stavebního řízení ty stavby, kde to stavební zákon taxativně stanovuje a stanovuje podmínky pro jejich provedení.
 • Vede zkrácené stavební řízení v případě uzavření smlouvy mezi stavebníkem a autorizovaným  inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace na tuto stavbu.
 • Na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povoluje změnu stavby před dokončením
 • Rozhoduje o prodloužení platnosti stavebních povolení
 • Provádí kolaudační řízení staveb, na které vydal stavební povolení
 • U dokončených veřejných staveb k žádosti stavebníků vydává kolaudační souhlas
 • Provádí kontrolní prohlídky staveb
 • Posuzuje oznámení stavebníků o záměru započít s užíváním dokončené stavby nebo její části vydává  časově omezené povolení k  předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením
 • Stanovuje rozhodnutím, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu
 • Rozhoduje o prozatímním užívání staveb ke zkušebnímu provozu a stanoví pro něj podmínky
 • Vydává souhlas k zahájení zkušebního provozu dokončených staveb včetně technologií
 • V případě potřeby nařizuje vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby
 • Projednává změny  ve způsobu užívání staveb, v jejich provozním zařízení , ve způsobu výroby nebo jejím podstatném rozšíření či změny v činnosti, mající vliv na život a veřejné zdraví ,život a zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí a vydává k těmto změnám souhlas
 • Posuzuje záměr o odstranění stavby nebo její části  a  vydává povolení odstranění stavby nařizuje odstranění stavby,terénních úprav a zařízení
 • Nařizuje vlastníkům staveb provádění řádné údržby, tam, kde tyto povinnosti nejsou plněny nařizuje provedení nezbytných úprav na stavbách nebo stavebních pozemcích
 • Povoluje či nařizuje odstranění nepovolených stavebních úprav nebo staveb
 • Nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací na stavbách, které svým stavem ohrožují život či zdraví osob, není-li nezbytné stavbu ihned odstranit úsek kontroly a dozorové činnosti
 • Zajišťuje  soustavnou kontrolní a dozorovou činnost v území nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním povinností vyplývajících ze stavebního zákona a prováděcích předpisů.
 • Řeší  přestupky a správní delikty na úseku stavebního práva včetně ukládání pokut a sankcí.      

 

Úsek administrativy

Zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené s činností odboru, včetně archivace dokumentů  a projektových dokumentací.

 • Posuzuje žádosti o nahlédnutí do spisů a projektových dokumentací ve spisovnách odboru
 • Projednává stížnosti dle správního řádu.
 • Zajišťuje kontrolní a poradenskou činnost v oblasti stavebního práva.
 • Vede evidence  stížností, odvolání  a žádostí o informace na úseku odboru.
 • Eviduje generální plné moci a seznamy občanských sdružení a iniciativ.  
 • Vydává stavebníkům ověřené projektové dokumentace včetně tabulky "stavba  povolena".
 • Vyznačuje právní moc na usnesení a rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu.

Přistavení nádob na KO u jednotlivých nemovitostí dle návrhu občanů a koordinace jejich počtů

Výkaznictví EKO-KOM, Asekol. Elektorwin.

Kontrola došlých faktur

Výkon státní správy – správní řízení ve věci nepovoleného nakládání s autovraky

Výpis z katastru nemovitostí _CZECH  POINT

Kopírovací práce, odesílání pošty, přejímaní došlé pošty, uspořádávání písemností.


Úsek životního prostředí

 • Povolení k odběru podzemních vod pro jednotlivé občany ( domácnosti)
 • Povolení k odběru povrchových vod pro jednotlivé občany
 • Stavební povolení ke stavbě vodního díla ( domovní studny)
 • Souhlas s užíváním stavby vodního díla
 • Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku
 • Rozhodnutí o poplatcích za znečišťování ovzduší u malých zdrojů znečištění ovzduší pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající)


Úsek silničního úřadu

 • zvláštní užívání komunikaci 
 • připojení pozemků ke komunikaci
 • vložení sítí do silničního pozemku nebo na mostní objekt
 • povolení výkopových prací

Týká se pouze pozemků, které jsou v majetku , nebo správě Města Hrádek nad Nisou