Právní rámec

 

Zákon č.500/2004 Sb., o správní řád, v platném znění.
Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
Vyhl.  č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhl.  č.369/2001 Sb.,o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhl.  č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech.
Vyhl.  č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Vyhl   č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Vyhl.č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Vyhl.č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního úřadu
 Vyhl.č.66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR o státní památkové péči
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
Zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR.
Zákon č.128/2000 Sb.,o obcích / obecní zřízení,/ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č.129/2000 Sb.,o krajích / krajské zřízení /.
Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č.337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.368/1992 Sb., o správních poplatcích
Zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon č.200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č .40/1964  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č.151/2000 Sb., o telekomunikacích
Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí
Zákon č.114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
Zákon č.254/2001 Sb, o vodách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.  86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.334/1992  Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č.289/1995  Sb.,o lesích / lesní zákon /
Zákon č. 62/1988  Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
Zákon č. 44/1988  Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství / horní zákon /
Vyhl.   č.172/1992 Sb., o dobývacích prostorech
Zákon č. 61/1988  Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích ,zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech / lázeňský zákon /
Zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči/ veterinární zákon /, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích
Zákon č.266/1994 Sb., o drahách
Zákon č .49/1997 Sb., o civilním  letectví
Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích  /energetický zákon/, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření/ atomový zákon /
Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
Zákon č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
Zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů