Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Tyto aktualizované  povinně zveřejňované informace (k datu 27. 04. 2018) jsou i jako samostatný datový dokument (pdf) přílohou na konci textu.


Povinně zveřejňované informace o povinném subjektu

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů)

 

Struktura dle přílohy č. 1 k vyhlášce 442/2006 Sb.

Označení

a uvozovací text

Obsah položky

1. Název

Město Hrádek nad Nisou

Se sídlem : Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

2. Důvod a způsob založení

Právní základ vyplývá z  Ústavy České republiky (čl. 100) a dále ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Podle současné legislativy je město základním uzemním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby (veřejnoprávní korporace), má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.


Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

 

Město je také sídlem pověřeného obecního úřadu, což je orgán města, který vykonává přenesenou působnost pro další obce ve správním obvodu (Obec Rynoltice a Obec Chotyně) a v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Přenesenou působností města se rozumí výkon státní správy na území města ve věcech, které jsou stanoveny platnou legislativou.

3. Organizační struktura

Vnitřní struktura - orgány a součásti města:

a)     Zastupitelstvo města

b)    Rada města

c)     Starosta města (místostarosta)

d)    Městský úřad | viz odkaz: <organizační řád městského úřadu>

e)     Městská policie   

f)     Iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva (výbory)

  • Finanční výbor
  • Kontrolní výbor
  • Osadní výbory (OV Václavice, OV Uhelná, OV Oldřichov na Hranicích, OV Dolní sedlo, OV Dolní Suchá

g)    Iniciativní orgány rady města (komise) | viz odkaz: <Komise rady města>

h)     Jednotka SDHO (JPO III)

 

Dále je město zřizovatelem příspěvkových organizací a zakladatelem obecně prospěšných společností. Více informací lze nalézt na následujícím odkazu: <Základní údaje – Městský úřad – O městském úřadu>

4. Kontaktní spojení

##########

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Hrádek nad Nisou

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou (CZ)

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Hrádek nad Nisou

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou (CZ)

4.3 Úřední hodiny

Úřední doba   (městský úřad):

- pondělí a středa         --> 8:00 - 17:00 hodin

 

Ostatní í otevírací doba (městský úřad):

- úterý a čtvrtek             --> 8:00 - 15:00 

- pátek                         --> 8:00 - 14:00

 

Otevírací doba podatelny

- pondělí a středa         --> 7:00 - 17:00

- úterý a čtvrtek             --> 7:00 - 15:00 

- pátek                         --> 7:00 - 14:00

4.4 Telefonní čísla

482 411 411

4.5 Čísla faxu

482 411 499

4.6 Adresa internetové stránky

www.hradek.eu (oficiální)

www.hradek.cz (alternativní)

4.7 Adresa e-podatelny

E-mail : podatelna@muhradek.cz 

(e-mail pro oficiální úřední podání - nutný elektronický podpis)

4.8 Další elektronické adresy

E-mail : mestohradek@muhradek.cz 

(e-mail pro běžnou komunikaci s úřadem)

Datová schránka : 4tkbw8g

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu – bankovní účet:

 

Číslo účtu:        984856329

kód banky:       0800     (Česká spořitelna, a.s.)

 

Variabilní symbol: pro získání správného variabilního symbolu k identifikaci platby je nutné kontaktovat příslušného správce poplatku.

 

Na pokladně městského úřadu je možné platit v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu přijímající platební karty.

6. IČ

00262854 (Identifikační číslo povinného subjektu)

7. DIČ

CZ00262854 (Daňové identifikační číslo povinného subjektu)

Povinný subjekt je plátcem daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty se uplatňuje při výkonu ekonomické činnosti.

8. Dokumenty

##########

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty:

 

a)     Plán prevence kriminality města Hrádek nad Nisou pro období 2018-2021 [2018]

b)    Plán odpadového hospodářství města Hrádek nad Nisou 2017 [2016]

c)     Program rozvoje města Hrádek nad Nisou na 2017 – 2022 [2016]

d)    Adaptační strategie na změnu klimatu pro Hrádek nad Nisou [2015]

e)     Koncepce rozvoje cestovního ruchu [2007]

f)     Hrádek 2015 - Rozvojový plán města na období 2005 – 2015 [2006]

g)    Plán rozvoje nemotorové dopravy

h)     Územní plán

 

Dokumenty lze poskytnout po předchozí domluvě na jednotlivých odborech městského úřadu.

 

Některé dokumenty lze získat v elektronické podobě na odkazu:

<Strategické rozvojové dokumenty (SRD)>

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

 

Informace k rozpočtu města včetně ostatních účetních výkazů lze nalézt v sekci „Rozpočet a závěrečný účet“ na tomto <odkazu…>

 

Interaktivní rozklikávací rozpočet naleznete na tomto <odkazu…>

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace :

 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního nebo jiného vhodného elektronického zařízení. Využít lze některý ze způsobů uvedených níže:

A) Písemné podání  na kontaktní adresu (viz bod 4.1 a 4.2):

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou (poštou nebo osobním podáním do podatelny městského úřadu).

 

B) Elektronické „úřední a oficiální“ podání  na adresu elektronické podatelny (viz bod 4.7):

E-mail: podatelna@muhradek.cz,

kdy musí být žádost opatřena elektronickým podpisem.

 

C) Elektronické „úřední a oficiální“ podání prostřednictvím  datové schránky (viz bod 4.8):

ID datové schránky: 4tkbw8g

 

D) Ústní podání  při osobní návštěvě (záznam do protokolu) na adrese pro osobní návštěvu (viz bod 4.1 a 4.2), nebo telefonicky (úřední záznam), vždy na příslušném odboru, případně v kanceláři tajemníka městského úřadu.

 

Nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně .

 

Žadatel musí postupovat v souladu s Pravidly pro  zajištění svobodného přístupu k informacím Město Hrádek nad Nisou, které jsou dostupné na tomto <odkazu…>

Lhůty vyřízení :

 

Žádost o informaci je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt a vztahují se na ni lhůty:

- výzva k doplnění žádosti                                - do 7 dní

- poskytnutí požadované informace                  - do 15 dnů

- prodloužená lhůta                                          - do 25 dní

- zaplacení úhrady nebo zálohy             - do 15 dnů

- podání odvolání                                             - do 15 dnů 

            (od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty)

- rozhodnutí povinným subjektem                     - do 15 dnů 

             (od předložení odvolání)

 

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

 

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání (podání) se podávají ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního nebo jiného vhodného elektronického zařízení. Využít lze některý ze způsobů uvedených níže:

A) Písemné podání  na kontaktní adresu (viz bod 4.1 a 4.2):

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou (poštou nebo osobním podáním do podatelny městského úřadu).

 

B) Elektronické „úřední a oficiální“ podání  na adresu elektronické podatelny (viz bod 4.7):

E-mail: podatelna@muhradek.cz,

kdy musí být žádost opatřena elektronickým podpisem.

 

C) Elektronické „úřední a oficiální“ podání prostřednictvím  datové schránky (viz bod 4.8):

ID datové schránky: 4tkbw8g

 

D) Ústní podání  při osobní návštěvě (záznam do protokolu) na adrese pro osobní návštěvu (viz bod 4.1 a 4.2), nebo telefonicky (úřední záznam), vždy na příslušném odboru.

 

E) Elektronické „běžné“ podání  na adresu všeobecné elektronicképoštovní služby (viz bod 4.8):

E-mail: mestohradek@muhradek.cz

 

Nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně .

 

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se vyřizují dle bodu 9. těchto povinně zveřejňovaných informací .

 

Prostřednictvím výše uvedených způsobu, resp. podání a na výše uvedených místech lze i obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

 

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal a právo podat odvolání má účastník řízení, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal.

 

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

 

Obecně musí mít odvolání předepsané náležitosti. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání  se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

 

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro odvolání proti rozhodnutím orgánů města, na něž se správní řízení nevztahuje, nejsou předepsány žádné náležitosti, neboť je zákon nestanoví.

 

Opravné prostředky lze podat při využití některých ze způsobů uvedených níže:

A) Písemné podání  na kontaktní adresu (viz bod 4.1 a 4.2):

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou (poštou nebo osobním podáním do podatelny městského úřadu).

 

B) Elektronické „úřední a oficiální“ podání  na adresu elektronické podatelny (viz bod 4.7):

E-mail: podatelna@muhradek.cz,

kdy musí být žádost opatřena elektronickým podpisem.

 

C) Elektronické „úřední a oficiální“ podání prostřednictvím  datové schránky (viz bod 4.8):

ID datové schránky: 4tkbw8g

 

D) Ústní podání  při osobní návštěvě (záznam do protokolu) na adrese pro osobní návštěvu (viz bod 4.1 a 4.2), vždy na příslušném odboru.

12. Formuláře

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat.

 

Vybrané formuláře používané městem / městským úřadem jsou dostupné na tomto <odkazu…>

 

Další formuláře používané veřejnou správou lze získat na internetové adrese: <https://portal.gov.cz/obcan/formulare>

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete na Portálu veřejné správy ČR, viz odkaz: <www.portal.gov.cz>, konkrétně na tomto odkazu: <https://www.portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/>.

14. Předpisy

##########

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Výčet nejdůležitějších předpisů, které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

 

- zákon ústavní č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

- zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích,

- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících,

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

- zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci,

- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

- zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád,

- zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

- zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

vše ve znění pozdějších předpisů.

 

Právní předpisy týkající se náplně činnosti jednotlivých odborů, jsou k dispozici na odborech městského úřadu, stejně jako tak právní předpisy vydané v rámci věcné působnosti povinného subjektu. Dále jsou nejpoužívanější právní přepisy k dispozici na veřejně přístupných internetových stránkách - např.:  

<portál veřejné správy>, <zakony.cz>, <zakonyprolidi.cz>, <aplikace Ministerstva vnitra ČR>.

14.2 Vydané právní předpisy

Vydané právní předpisy v rámci působnosti povinného subjektu jsou:

- Obecně závazné vyhlášky

- Nařízení města

 

Vydané právní předpisy jsou dostupné v sekci Vyhlášky a nařízení na odkazu: <Vyhlášky a nařízení>

15. Úhrady za poskytování informací

##########

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Aktuální sazebník je součástí platných Pravidel pro  zajištění svobodného přístupu k informacím Město Hrádek nad Nisou, které jsou dostupné na tomto <odkazu…>

 

Platby lze provést způsobem uvedeným dle bodu 5 těchto povinně zveřejňovaných informací.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti (usnesení se uvádějí nejméně za dva poslední roky).

 

Nejsou k dispozici .

16. Licenční smlouvy

##########

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

 

Nejsou k dispozici .

16.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.

 

Nejsou k dispozici a nebyly poskytnuty .

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vydané Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 (§ 18) jsou dostupné na tomto <odkazu…>

 

 

Aktualizováno k 27. 04. 2018

Ing. Jiří Timulák, tajemník městského úřadu


 

 

Povinně zveřejňované informace (aktualizace 27. 04. 2018) PLATNÁ (406 kB)   Povinně zveřejňované informace (aktualizace 27. 04. 2018) PLATNÁ
(406 kB)

Povinně zveřejňované informace (aktualizace 07. 03. 2017) (213 kB)   Povinně zveřejňované informace (aktualizace 07. 03. 2017)
(213 kB)

Povinně zveřejňované informace (aktualizace 23. 03. 2015) (79 kB)   Povinně zveřejňované informace (aktualizace 23. 03. 2015)
(79 kB)