Hasiči
 
  menu

Hasiči »

SDH Dolní Sedlo »

 

O nás

 

Historie sboru

Sbor vznikl v roce 1890 v době Rakouska – Uherska pod názvem německé obce Spittelgrund. V té době obec patřila k německé Žitavě a tvořila zázemí žitavské nemocnici.

Vzhledem k tomu, že se na přelomu 19.století  začala v Hrádku nad Nisou, Žitavě a okolí budovat infrastruktura, zakládali se strojírenské a chemické továrny, vznikali i dobrovolné spolky. Mezi ně patřil i Spolek dobrovolných hasičů Spittelgrund. Spolek založili obyvatelé (starousedlíci) jak české, tak německé národnosti. Tehdy měla obec okolo 400 obyvatel a bylo zde cca 50 domů. Jména osob zakladatelů ani žádné jiné české dokumenty se bohužel nedochovali. Podle informací žijících starousedlíků zde figurovala osoba p. Vietzeho,který byl náčelníkem a velitelem sboru mezi oběma válkami.

Dalším člověkem, který od roku 1926 pracoval jako náčelník sboru a od roku 1935 jako velitel okrsku byl p. Josef Pečenka a ve funkci setrval až do konce II. Světové války.
Jediné hodnotné věci, které se dochovaly, jsou ruční dvoukolová stříkačka, která je k nahlédnutí v muzeu hasičské techniky v Chrastavě a pak několik přileb.

S příchodem Benešových dekretů odcházeli z osad a měst němečtí obyvatelé a do jejich domů se začali stěhovat nové rodiny z celých Čech. Tito lidé pokračovali v činnosti sboru a v roce 1946 měl sbor 34 členů.

V roce 1947 dostalo Dolní Sedlo svůj český název. Tehdy měla obec pouze 241 obyvatel. Znovuzakladateli sboru poválečné doby byli p. Fr. Hanžl a jeho synové, Adolf Roztočil, Ferdinand Sokol, František Tejnecký,Ota Špalek a několik dalších. Tehdy byly sbory jak na Dolním tak i Horním Sedle.
Velitelem sboru na Dolním Sedle se v roce 1946 stal p. Antonín Pavlíček.

Sbor byl vybaven dvoukolovou stříkačkou DS 16 a později PS 8. Pokračovateli vedení sboru byli p. Mottl – velitel od r. 1955 – 1973 a starosta p. J. Pajkrt. Sbor se pravidelně účastnil požárních soutěží a pod dohledem důsledného velitele, prováděl kontrolu techniky a svěřeného materiálu. Tehdy bylo přiděleno na Dolní Sedlo první vozidlo. Byl jím autobus Saurer, který předtím sloužil k přesunu osob k těžbě v lignitovém dole Kristýna. V roce 1962 bylo Dolní Sedlo přiděleno pod samosprávu Hrádku.

Roku 1971 vznikl pod Popovou skálou velký požár. Jelikož v této době neměli sbory takovou techniku, jako dnes muselo se hašení provádět dálkovou dopravou vody z rybníka až na Popovku. Hašení se zúčastnili desítky sborů a likvidace trvala několik týdnů.
V roce 1971 byl na Dolním Sedle založen první oddíl dorostu pod vedením p. J.Kutifela st..
O rok později se Dolní Sedlo dočkalo prvního velkého úspěchu na soutěžích požárního sportu. Dorostenci z Dolního Sedla postoupili až na krajskou soutěž. Tehdy dorostence reprezentovali p. M.Hochman,J.Postl, R.Vietze,L.Hochman, J.Weber a další
V tomto roce byla ještě další historická událost této doby.
Sboru dobrovolných hasičů na Dolním Sedle byl předán tehdejším velitelem hrádeckých hasičů p. Roubíčkem nový automobil Škoda 1203 s kompletním vybavením.

V roce 1973 byl založen oddíl mladých hasičů, který vedl p.O.Lanc.
Starostou sboru v roce 1974 se stal p. Josef Kutifel st. a velitelem byl zvolen p. Fr. Dubský. Jelikož sbor neměl dostatek možností k získání finančních prostředků z městské kasy, pořádali se různé brigády. Provádělo se sekání příkopů, prodávalo se seno, konaly se sběry papíru a železa. Bylo hezké, že se dokázalo sejít dost lidí, aby se pobavili, stmelili kolektiv a ještě navíc něco udělali pro sbor.
Hasiči také byli u výstavby sálu k hospodě u Řeháčků. Věděli, že jim bude sloužit ke konání různých kulturních akcí.
Po odchodu O. Lance k SDH Hrádek nad Nisou, převzal mládež R. Scholze a od roku 1983 se dětské kolektivy pravidelně účastní celoroční činnosti mladých hasičů a hry plamen obvodu Liberce, to už pod vedením p.J.Postla st., který vede družstva dětí dodnes. K celoroční činnosti dětí a dorostu patří vzdělávání v hasičských dovednostech a fyzické zdatnosti. Mládež se účastní také různých brigád, kulturních a společenských akcí obce i města Hrádku nad Nisou.
Dalším velitelem sboru byl p. Květoslav Vietze. Sbor pokračoval ve své činnosti a pravidelně se účastnil okrskových soutěží mužů, kteří podávali velice pěkné výsledky. Počet dětí ve sboru se díky silným ročníkům zvětšoval a dosáhl počtu 25 dětí. To bylo znát i na výsledcích a děti ze Sedla si vybudovala velké uznání okolních sborů.
Pořádali se brigády, sekání příkopů a sběry papíru a železa, účastnili se soutěže o zlatou kosu a neckiády na Nise.

V roce 1988 se vyměnilo vedení sboru.  Novým velitelem se stává p. Jaroslav Postl st. a starostou p. M. Hochman st.
 Začali práce na výstavbě hrází rybníka. Práce probíhali formou každotýdenních brigád.  Scházelo se mnoho hasičů a nejen jich, bez nároku na finanční odměnu. Prostě jen za svačinu. Práce na rybníku pokračovali i po pádu komunismu, ale to už se brigád účastnilo jen pár lidí. Jmenovitě p.Postl J. st.,Postl J. ml., p.F. Vohlman a občas nějaký dobrovolník.  V roce 1992 byl rybník napuštěn a otevřen pro veřejnost.
Po převratu plno okolních sborů v okrsku ukončilo svou činnost, ale sbor na Dolním Sedle, který měl silnou základnu, nemusel mít strach. Muži, dorostenci a děti se pravidelně účastnili soutěží v celém okrese a podávali výborné výsledky.
 Na Sedlo byl převeden místo dosluhující 1203 vůz UAZ od hasičů z Oldřichova na hranici, kteří ukončili činnost. Tento vůz nám dobře sloužil, ale pro dopravu osob byl tento vůz malý. Proto jsme jednali o lepším a větším vozidle.
Další změna ve vedení sboru proběhla v roce 1995.
Byl zvolen p. Jan Červeň do funkce starosty a p. Kutifel jako velitel.

V roce 1995 byl na Dolní Sedlo převeden vůz AVIA z Dolní Suché.
To bylo podmětem k práci na rekonstrukci a přístavbě nové hasičské zbrojnice. Vybudovala se větší garáž a prostor klubovny, kde se schází jednotka a další zájmové skupiny, které zde mají kulečník, šipky, starší ženy zde cvičí a pravidelně se zde schází mladí hasiči a konají se zde volby a schůze os. Výboru a setkání s představiteli města s občany. Samozřejmě se zde pravidelně schází výbor hasičů.zbrojnice také slouží jako zázemí kulturních akcí pořádaných hasiči. Sbor má tento městský majetek od počátku ve své patronaci a svědomitě se o svěřený majetek stará.
Z brigádnických hodin strávených na rekonstrukci byl městským úřadem koupen do klubovny kulečník.

V roce 1998 byl v okolí Popovky další velký požár. Likvidace se účastnilo několik sborů z okolí a k hašení byl povolán i vrtulník a letadlo. Doprava vody probíhala pomocí cisteren, které byly plněny u sedelského rybníka. Jelikož bylo období sucha, dlouhou dobu se nedařilo dostat oheň pod kontrolu. Nakonec byl po týdnu hašení požár zlikvidován, ale obnova lesa bude ještě dlouhá léta trvat.
Dalším starostou sboru se stali v roce 2000 p. R. Vietze a velitelem byl jmenován p. Jar. Řeháček, který je velitelem dodnes.

V roce 2004 začaly práce na vybudování multifunkčního hřiště. Z počátku se prováděl úklid a vysekání pozemku od náletových dřevin. Později, po založení osadního výboru na Dolním Sedle se začalo jednat o projektu stávajícího stavu. Akce byla financována z prostředků Libereckého kraje a spoluúčastí města. Velký podíl na financích a budování hřiště měl tehdejší předseda osadního výboru p.Miroslav Hochman st. Odpracovalo se v něm mnoho brigádnických hodin, byla vybudována umělá tráva a dřevěná budova k posezení.  Práce byly završeny oslavou, spojenou se setkáním rodáků v roce 2008.
Dalším starostou sboru byl zvolen p. Jaroslav Postl ml., který ve výboru pracoval až do ledna roku 2010.
V roce 2006 proběhla na zbrojnici další rekonstrukce, a to oprava věže na sušení hadic. V roce 2009 jsme provedli novou povrchovou úpravu fasády.
V roce 2007 jsme si z finančních prostředků Libereckého kraje, zakoupili novou stříkačku. Je to Fabia, kterou i v dnešní době v kraji vlastní jen málo sborů. Stříkačka stála bez mála 250 tisíc a velký podíl na získání peněz měl p. Hochman M.st a p.V.Krejčík.
Od ledna roku 2010 jsem se stal starostou sboru já (M. Hochman ml.) a jelikož jsem u sboru již od 6 let,věřím že mám sboru taky co dát.

Z řad sboru je jmenována výjezdová jednotka obce, která je odborně teoreticky a prakticky školena pro zásahy hasičů. Členové jednotky se zúčastňují teoretických školení u hasičů v Hrádku nad Nisou (zejména v zimních měsících), účastní se školení nositelů dýchací techniky, školení velitelů a strojníků, zdravovědy a školení na motorové pily. V letních měsících plní odbornou přípravu nácviky, soutěžemi, údržbou techniky apod. Jednotka je především nápomocna kolegům z Hrádku nad Nisou, se kterými každoročně provádí cvičení na vybrané objekty v obci.

V  roce 2009 jsme na výroční valné hromadě sboru předložili nový znak SDH Dolní Sedlo a ukázali veřejnosti vlajku se znakem. Grafickou podobu znaku, po konzultacích s výborem SDH, jsem vytvořil já (Hochman ml.) a J. Postl ml. zajistil překreslení znaku do grafických křivek. Pro všechna soutěžní družstva z Dolního Sedla jsou k dispozici nové dresy se znakem. Všechna družstva jsou výborně připravována na soutěže. Děti pravidelně předvádí výborné výsledky a několikrát ročně jsou na stupních vítězů. Družstva mužů, žen i mužů nad 40 let pravidelně reprezentují sbor, a pokud je nezradí technika, jsou také často na “ bedně“.
Jednotka udržuje jediný vodní zdroj v obci a to, rybník na Dolním Sedle. Dospělá část sboru se stará o téměř veškeré dění v obci. Každoročně pořádáme novoroční výšlap na Popovu skálu, pálení čarodějnic, Dětský den, fotbal ženatí x svobodní, hasičskou soutěž, Mikuláše pro děti a také Mikulášskou zábavu. Vypomáháme také při dalších kulturních akcích města jako například Pouť či Dožínky. V roce 2011 jsme také zorganizovali mezinárodní tábor dětí na Dolním Sedle. Zúčastnilo se ho téměř 100 lidí a dětem se určitě líbil. Důležité je, že ve sboru spolu pracují mladí i dříve narození, že máme dlouholetou zkušenost s organizováním dětí a dorostu. Dobře spolupracují hasiči a pomáhají i ženy.

Svědčí o tom i nejhorší katastrofa v roce 2010 - povodně v Hrádku a okolí. Hasiči z Dolního Sedla už od sobotních ranních hodin pomáhali nejprve ve Václavicích a potom s evakuací osob v Hrádku. Po opadnutí vody s úklidem ulic a čerpání sklepů a studní. Na Dolním Sedle u p. Řeháčka, který poskytl azyl asi pro 80 lidí, bylo vybudováno evakuační centrum. Lidé ze Sedla nosili ošacení, deky, potraviny a ženy se staraly o kuchyň a ubytování osob. Rodiny s malými dětmi byli ubytováni u p. Žilky, kterému patří velké poděkování. Následky povodní pomáhali hasiči ze Sedla likvidovat ještě další týden a určitě byli platným článkem při likvidaci škod.
Doufejme, že podobné katastrofy nebudeme muset nikdo řešit a budeme se setkávat při příjemnějších akcích.

Přátelé, závěrem mi dovolte vyslovit poděkování jednotlivcům a společnostem, které dlouhodobě materiálně a finančně podporují činnost našeho sboru. Jsou jimi Jaroslav  Řeháček,Miroslav Hochman st., Jaroslav, Miloš a Adolf  Tlustí, Martin Bek, Karel Matoušek.
LERSEN Vladimír Malena, STATUS Jaroslav Postl ml.,Heliosbau Miroslav Hochman ml., Severočeské komunální služby Václav Krejčík, VULKANMEDICAL Lenka Hochmanová,VIMA Viliam Macko, Město Hrádek n.n. Martin Půta, Liberecký kraj


Hochman Miroslav ml.
Starosta SDH Dolní Sedlo

Hasičská zbrojnice

 Sbor má k dispozici hasičskou zbrojnici na Dolním Sedle, která prošla v období 1996-2005 k totální rekonstrukcí a přestavbě. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce věže na sušení hadic. V kulturní místnosti se odehrává společenská a zájmová činnost celé osady. Střídají se zde skupiny, které zde hrají šipky a  kulečník. Cvičí zde starší ženy. Pravidelně se zde scházejí mladí hasiči. Jeden den v týdnu je společenská místnost otevřena jako klub hasičů, kdy se schází velká část sboru i místních obyvatel. Pořádají se zde schůze osadního výboru a pravidelná setkání představitelů města s občany. Samozřejmě se zde pravidelně schází výbor hasičů a dvakrát ročně je svolána členská schůze sboru, z toho na začátku roku Valná hromada. Zbrojnice také slouží jako zázemí kulturních akcí pořádaných obcí.
 (107 kB)
 (117 kB)
 (58 kB)
 (52 kB)
 (56 kB)
 (54 kB)
2003 (130 kB)

Požární nádrž

 (140 kB)
 (138 kB)
 (129 kB)
 (128 kB)
 (158 kB)
 (158 kB)
 (142 kB)
 (177 kB)
 (146 kB)
 (154 kB)
 (79 kB)
 (156 kB)

Partneři sboru

 

 

Severočeské komunální služby s.r.o.,

provozovna Hrádek nad Nisou

Sdružení J + J HAZI

prodej a servis zemědělské a komunální techniky

http://www.jajhazi.eu
  

SDH Dolní Sedlo (141 kB)
SDH Dolní Sedlo (155 kB)
 (134 kB)
 (138 kB)
 (150 kB)
 (148 kB)
 (139 kB)
 (128 kB)
 (97 kB)
 (88 kB)
 (130 kB)
 (182 kB)
 (159 kB)
 (158 kB)
 (130 kB)
 (121 kB)
 (128 kB)
 (106 kB)
 (148 kB)
 (126 kB)
 
 
            © 2000-2024 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading