Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Pasportace objektů »

Kulturní památky

 

Azyl čp. 67

 

KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU - AREÁLU

Program regenerace MPZ Hrádek nad Nisou pro období 2013–2022

ulice/náměstí

ul. Generála Svobody

kraj

Liberecký

obec

Hrádek nad Nisou

okres

Liberec

katastrální území

Hrádek nad Nisou 564095

ORP

Liberec

čp/če

67

parcela

494/1

r. č. ÚSKP

19336/5-4306

plošná ochrana

MPZ

identifikační fotografie

67_001.jpg

poloha

Areál situovaný na místě někdejšího hradu v dnešní ulici Generála Svobody tvořil západně umístěný dům čp. 65, 66 a přilehlý objekt čp. 67, který dvůr uzavírá od severu.

stručná charakteristika

Jedná se o zděný patrový dům na dlouhém obdélném půdorysu s mansardovou střechou krytou tzv. kanadským šindelem. Střechu doplňuje řada valbových vikýřů. Dům je umístěn v mírném svahu, čímž je přízemí při západním průčelí mírně vyvýšené. Jednotlivá průčelí s hladkými omítkami člení řada okenních otvorů s pískovcovými ostěními. Na východním průčelí nalezneme pískovcový erb rodu Clam-Gallasů se zbytky zlacení.

odhad datování a stavebního vývoje

Stavební a historický vývoj domu je shodný se sousedním objektem čp. 65/66 (viz karta objektu čp. 65/66). V roce 1812 byla v domě krátce umístěna hrnčířská dílna s výrobou hliněných lahví pro Lázně Libverda. V roce 2002 došlo k opravě domu a jeho adaptaci na byty.

 

r. 1988 PD na přestavbu na hotel (Stavoprojekt Liberec)

r. 1992, 1995–1996 zaměření a stavebně-technické posouzení

r. 2000 SHP (PhDr. F. Gabriel, PhDr. O. Novosadová)

r. 2000 PD na přestavbu na 20 malometrážních bytů (J. Kořínek)

r. 2001 PD na přestavbu na 16 malometrážních bytů (J. Kořínek), realizace r. 2002.

památkové hodnocení

Objekt zapsán na ústřední seznam KP r. 1964 rozhodnutím ŠKK ONV v Liberci 26. 11. 64 čj. 63/64.

 

Rekonstrukce domu čp. 67 provedená v roce 2002 zachovala pouze hrubou hmotu objektu, kterou narušila řadou novodobých doplňků a novotvarů, které nahradily původní autentické prvky. Tím byla památková podstata objektu čp. 67 závažně narušena. Jeho hodnota tak spočívá v půdorysné, hmotové a urbanistické situaci, stejně jako v dochovaných stavebních konstrukcích a původních uměleckořemeslných prvcích.        

doporučení k obnově a památkové rehabilitaci

-        Výměna nevhodné střešní krytiny (za břidlici, event. eternitové šablony)

-        Výrazné snížení rozsahu oplechování (vikýře, nároží, hřebeny)

-        Odstranění oplechování mansardové římsy

-        Snížení předimenzovaného počtu vikýřů

-        Nátěr kamenných prvků namísto jejich nevhodného přiznání (okenní ostění)

-        Výměna nevhodných okenních výplní, opatření krycím nátěrem

-        Celková obnova fasádního pláště vycházející z původního řešení

prameny a literatura

NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka SHP a odborných studií, Gabriel František – Novosadová, Olga, Stavebně historický průzkum, Hrádek nad Nisou čp. 65, 66, 67, 2000.

Městský úřad Hrádek nad Nisou, archiv stavebního úřadu

Magistrát města Liberec, archiv odboru ŽP, oddělení PP

Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci, spisový archiv

Kolka, Miroslav – Panáček, Michal: Hrádek nad Nisou – dům čp. 65, 66 (takzvaný Azyl). Několik poznámek k zániku nejen unikátního barokního krovu. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci 2006, s. 61–73.

Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl, H-Kole, Praha 1997, s. 301–305.

Kühn, Karl, Friedrich: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in der Tschekoslowakischen Republik. Land Böhmen. Der Bezirk Reichenberg. Brno/Praha/Lipsko/Vídeň 1934, s. 103.

Řeháček, Marek: Krajina na Nise. Liberec 2001, s. 323–325.

Šternová, Petra (ed.) a kol.: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. okres Liberec A-Le. Liberec 2010, s. 176.

Umělecké památky Čech, I. díl, A–J, Praha 1977, s. 465.        

 

 

další fotografická a plánová dokumentace

67_002.jpgvýchodní průčelí, r. 2013    

      


67_003.jpgdetail východního průčelí, r. 2013

         


67_004.jpgr. 1922

         


67_005.jpgr. 1930        

 

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou