Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městská památková zóna »

 

Home

 

Dokumenty ke stažení

Aktualizace programu regenerace MPZ Hrádek nad Nisou 2023-2027
Aktualizace programu regenerace MPZ Hrádek nad Nisou 2023-2027 (107625 kB)

Úvod

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón představuje nástroj k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Právní rámec Programu regenerace tvoří Usnesení Vlády ČR ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Program je realizován na základě platných Zásad Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Jedná se o soubor účelových, společensky přínosných opatření, jejichž cílem je záchrana historicky nejhodnotnějších částí měst, zahájení a další rozvíjení jejich systematické a kontinuální regenerace. Cílem Programu regenerace MPR a MPZ České republiky je efektivní a účelné vynakládání finančních prostředků z veřejných rozpočtů a soukromých zdrojů a jejich kombinování tak, aby docházelo ke kvalifikovanému zlepšování vzhledu a stavebně-technického stavu památkově chráněných území ve městech a objektů v nich při dodržení všech zásad, stanovených požadavky státní památkové péče. 

Městská památková zóna Hrádek nad Nisou byla ustanovena Vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 108/2003 Sb. o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu ze dne 1. dubna 2003, s účinností od 1. září 2003. Město si nechalo zpracovat elaborát Programu regenerace MPZ roku 2004, avšak k vlastní realizaci Programu se nepřipojilo. První krok ke změně představuje zpracování nového Programu regenerace MPZ Hrádek nad Nisou na období let 2013–2022.

Předkládaný elaborát obsahuje kromě jiného pasportizaci všech objektů v MPZ s doporučeními k památkové rehabilitaci a mapové přílohy se stavebně historickým, architektonickým, urbanistickým, památkovým a stavebně-technickým vyhodnocením památkové zóny. Může tak sloužit nejen pro účely Programu regenerace, ale také jako podklad pro plánování a rozhodování orgánů samosprávy, státní správy a státní památkové péče.
Hrádek nad Nisou  
   
PROGRAM REGENERACE
MĚSTSKÉ PAMÁTKOPVÉ ZÓNY
   
   
Hrádek nad Nisou
2013‒2022



ZADAVATEL:
Město Hrádek nad Nisou
Horní náměstí 73
46334 Hrádek nad Nisou
  
ZHOTOVITEL:
Mgr. Petr Freiwillig
Červen 2013
 
 
            © 2000-2024 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading