Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Občan »

Pečovatelská služba »

Pečovatelské služby

 

Provozní řád domů s pečovatelskou službou

Byty v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) jsou byty v domech zvláštního určení.

 

 
Výběrové řízení pečovatel/ka
Po dvouleté odmlce kvůli covidové situaci se opět konala dne 22.5.2022 Zahradní slavnost, kterou každoročně pořádá Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou. Tentokrát se slavnost konala ve venkovních prostorách Komunitního centra SENíIK.
Omezené návštěvy v DPS.
Ceník pečovatelské služby platný od 1.1.2020
Provoz sociální služby pečovatelská služba byl v roce 2022 finančně podpořen Libereckým krajem.
Pobytové odlehčovací služby jsou sociální služby poskytované osobám se sníženou soběstačností.
Pečovatelská služba dle § 40, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je služba terénní nebo ambulantní poskytovaná Osobám , které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku , chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi , jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech Osob a v zařízeních sociálních služeb.
Obědy jsou rozváženy automobilem PS v době od 11:30 do 15:00 hodin. Klient je upozorněn ve který čas v rozmezí cca 15 minut mu bude oběd dodáván. Během několika prvních návštěv pečovatelky je toto zcela upřesněno.
 

 

Pečovatelská služba  Hrádek nad Nisou

příspěvková organizace

Žitavská 670, 463 34 Hrádek nad Nisou

 

 

 

 

 

Provozní řád domů s pečovatelskou službou

 

 

I.

Charakter a účel DPS

 

 

1)       Byty v domech s pečovatelskou službou ( dále jen DPS) jsou byty v domech  zvláštního určení a jsou kvalitativně vyšší formou jedné ze služeb sociální péče, která je poskytována zejména seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

2)       DPS umožňuje těmto občanům bydlení v objektech neústavního charakteru, kde jim je poskytována pečovatelská služba ( dále jen PS) tak, aby si mohli alespoň částečně a podle svých možností zajišťovat své životní potřeby v přirozeném sociálním prostředí.

 

3)       Byty v domech s pečovatelskou službou poskytují uživatelům bydlení, při kterém je zachováno jejich soukromí. Byty jsou vybaveny základním vybavením např. kuchyňská linka, vařič apod.

 

4)       Objekty jsou ve vlastnictví města Hrádku nad Nisou, které zajišťuje jejich správu a údržbu. Nájemné pro obyvatele DPS je stanoveno dle platných právních předpisů včetně úhrady za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu. Spotřebu elektrické energie popř. plynu v bytě, si hradí každý uživatel sám.

 

5)       Objekty se nacházejí: DPS – Žitavská 670, 463  34 Hrádek nad Nisou

                                    DPS – Nádražní 700, 463  34  Hrádek nad Nisou

 

6)       Provoz sociální služby v DPS zajišťuje Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace, Žitavská 670, 463  34 Hrádek nad Nisou ( Poskytovatel).

 

7)       Byt je užíván na základě schválení žádosti radou Města Hrádek nad Nisou. Podmínkou užívání bytu je poskytování úkonů pečovatelskou službou dle platného ceníku schváleného RM .

8)       Byt je užíván na základě nájemní smlouvy mezi Městem Hrádek nad Nisou a žadatelem o byt ( nájemce-obyvatel DPS).

 

9)       DPS má byty řešeny jako garsoniéry a byty 1+1, určené pro ubytování jednotlivců i manželských dvojic. Výjimečně i pro dvě osoby v příbuzenském vztahu, které odpovídají přijetí do DPS. V DPS jsou dále společné prostory, klubovna ( DPS Žitavská 670), prádelna a sušárna. Pro potřeby pečovatelské služby je určeno zázemí pro pečovatelky. V DPS Nádražní 700 je situován prostor pro hygienické služby. Pro tyto služby platí samostatný provozní řád, neboť jejich užívání je určeno i pro občany z města. Prádelny v DPS provozuje Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, která tak zajišťuje služby tohoto typu pro obyvatele z DPS, ale i mimo DPS.

 

10)    Obyvatelé DPS nesmí být nikým rušeni ve svém právu užívat pronajatý byt. Vstup do bytu musí být vždy umožněn správci bytů. Pokud má obyvatel sjednanou pečovatelskou službu, pak na vyzvání může vstoupit ředitelka, pečovatelka nebo pokladní. V bytě se zdržují vždy za přítomnosti uživatele služby. V nouzové nebo havarijní situaci pak mohou do bytu vstoupit pracovníci k tomu určení ( např. opravář, PČR, hasiči nebo pohotovostní lékařská služba).

 

 

 

II.

Podmínky pro poskytnutí nájmu v bytu DPS

 

1)       Žádost o umístění do DPS přijímá Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou. Jedná se o tiskopis vyplněný a osobně podepsaný žadatelem. Tiskopis též vyplní praktický nebo odborný lékař, který napíše své stanovisko s doporučením či nedoporučením umístit žadatele do DPS dle zdravotního stavu.

 

2)       Vyplněná žádost je ředitelkou DPS postoupena k posouzení na Město Hrádek nad Nisou – bytové a sociální komisi a poté je předložena RM ke schválení.

 

3)       Žadatel je při podání žádosti uživatelem pečovatelské služby, nebo je snížená soběstačnost žadatele odůvodňující potřebu pečovatelské služby, žije v sociálně nepříznivých podmínkách či žije v podmínkách, které mu neumožňují zajistit dostatečnou péči o sebe ( např. byt v poschodí bez výtahu, vzdálenost služeb, topení na tuhá paliva, nevyhovující hygienické podmínky).

 

4)       Žadatel je občan, který dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu a s pomocí pečovatelské služby je schopen vést poměrně samostatný život ( není odkázán na celodenní péči jiné osoby).

 

5)       Žadatel musí mít trvalý pobyt v Hrádku nad Nisou nebo ve spádových oblastech.

 

6)       Byt v DPS nebude poskytnut osobám, které mají vůči městu Hrádek nad Nisou dluh na nájemném nebo  na jiných pohledávkách.

 

7)       Žadatel, pokud bude umístěn do Domu s pečovatelskou službou v Hrádku nad Nisou, si je vědom, že bude využívat pečovatelské služby. Pouze v případě, že není možno poskytnout určitou službu poskytovatelem, je možno využít službu jiného poskytovatele.

 

8)       Seznam uchazečů o umístění v DPS je veden v písemné podobě u ředitelky pečovatelské služby.

 

9)       Do DPS nebude přijata osoba - s infekčním onemocněním

-           se závislostí na alkoholu nebo na jiných návykových látkách

-           s absencí sociálních a hygienických návyků

-           se závažnou duševní poruchou

-           se závislostí na pomoc jiné osoby

 

 

 

III.

Přidělení nájmu bytu, uvolnění  bytu a přestěhování

 

1)             O přidělení nájmu rozhoduje Rada města.

 

2)             Byt si zařizuje nájemce z vlastních prostředků.

 

3)              Byt je předán nájemci čistý, schopný obývání, ve smyslu obecně platných předpisů. Případné závady odstraňuje správce bytů, kromě závad způsobených nájemníkem bytu nevhodným užíváním.

 

4)              Každý uvolněný byt je po vyklizení řádně vyčištěn a připraven k předání dalšímu schválenému nájemci.

 

5)              Právo užívat byt nepřechází na jinou osobu.

 

6)              Nájem bytu v DPS nelze přidělit osobám, které jsou trvale upoutáni na lůžko, osobám vyžadujícím stálou celodenní péči, osobám dezorientovaným s projevy pokročilé demence, osobám s mentálním postižením. Dále nelze byt přidělit osobám, které by podle vyhlášky č.274/2004Sb., mohly ohrozit veřejné zdraví a závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek.

 

7)              Nájem bytu nelze přidělit osobám, které nejsou způsobilé k právním úkonům.

 

8)              Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou na jeden rok na základě usnesení Rady města Hrádek nad Nisou, s možností prodloužení Nájemní smlouvy. Nájemní smlouva nebude s klientem prodloužena v případě, že má dluh na nájemném nebo na úkonech od  pečovatelské služby. Prodloužena nebude ani v případě hrubého porušování dobrých mravů v domě. Na uzavření smlouvy není právní nárok.

 

 

 

IV.

Bydlení v DPS

 

 

1)       Poskytovatel pečovatelské služby  (DPS) může požadovat, aby osoba před přidělením nájmu v DPS předložila doklad o bezinfekčnosti, popř. se osoba podrobila hygienické očistě.

 

2)       Obyvatelé DPS mohou ve svém bytě přijímat návštěvy, nejdéle však na dobu 14 dní po sobě jdoucích a to pouze osoby blízké. O tomto musí informovat zaměstnance pečovatelské služby.

 

3)       Obyvatelé DPS informují pečovatelky o pobytu mimo budovu, který je delší než 24hod.

 

4)       Obyvatelé DPS nesmějí přechovávat ve svých bytech domácí zvířata ( především psy a kočky).

 

5)       Zhorší-li se zdravotní stav obyvatele DPS tak, že lékař označí jeho stav za trvalý s nutností dohledu v noci, a toto nebudou moci zajistit rodinní příslušníci, musí osoba ubytovaná v DPS přejít do takového typu zařízení, kde je tato služba zajišťována ( ústav sociální péče, domov důchodců apod.)

 

6)       Klíče od bytů v DPS mají pouze nájemci ( obyvatelé) bytů.

 

 

 

 

V.

Pečovatelská služba

 

 

 

1)       Pečovatelská služba je zajišťována v Domech s pečovatelskou službou denně včetně sobot, nedělí a svátků od 07,00 – 19,00 hod.

 

2)       PS je řízena statutárním zástupcem – ředitelem, kterého jmenuje výkonný orgán města Hrádku nad Nisou ( zřizovatel).

 

3)       Pracovnice PS spolupracují s ošetřujícím lékařem uživatele, komunikují s obyvateli domů, dle potřeb i s rodinou.

 

4)       Pracovnice PS jsou podřízeny ředitelce – statutárnímu zástupci organizace.

 

5)       Ředitelka provádí šetření v domácnosti u zájemce o nájem bytu v DPS  a to z hlediska sociálního tak u zdravotního. Prošetřuje, zavádí, organizuje a kontroluje poskytování pečovatelské služby.

 

6)       Pracovnice PS nevykonávají úkony patřící do náplně zdravotnických pracovníků, pokud však nejde o zákrok nutný k odvrácení škody na zdraví.

 

7)       Pečovatelská služba je služba sociální, je poskytována na základě Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v úplném znění.

 

8)       Úhrady za úkony pečovatelské služby jsou stanoveny dle ceníku schváleného usnesením Rady města.

 

9)       Provozní řád vydává ředitelka Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou.

 

10)   Po vzájemné dohodě může uživatel uschovat náhradní klíč od bytu u pečovatelské služby, a to z důvodu zhoršení zdravotního stavu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrádku nad Nisou  dne 28.02.2020                       

                                                                                        ředitelka PS

                                                                                   Mgr.Šárka Jeníčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            © 2000-2022 Město Hrádek nad Nisou