Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hrádek nad Nisou »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

6. zasedání zastupitelstva města 27.6.2018

datum zveřejnění: 16.7.2018

 

Soubor usnesení - 6/ZM/2018 - konečná (anonymizovaná) verze

 

* Anonymizovaná verze

 

Soubor usnesení - 6/ZM/2018

Konáno dne: 27.6.2018

Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou

* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 

 

 

06/101/ZM/18 - Program 6. zasedání Zastupitelstva města / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2018 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová

SCHVÁLENO

 

06/102/ZM/18 - Návrhová komise / Návrhová komise

Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ladislava Jurková, Ing. Jaromír Mottl a p. Iva Červená.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová

SCHVÁLENO

 

06/103/ZM/18 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovate zápisu ve složení: p. Karel Pokorný a p. Jan Krečman.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová

SCHVÁLENO

 

06/104/ZM/18 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová

SCHVÁLENO

 

06/105/ZM/18 - Zápis z 5. Zastupitelstva města / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 5. Zastupitelstva města konaného dne 30.5.2018.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová

SCHVÁLENO

 

06/106/ZM/18 - Usnesení / Ostatní

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 30.5.2018 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Pavlová

SCHVÁLENO

 

06/107/ZM/18 - Zpráva o činnosti starosty a místostarosty / Ostatní

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 30.5.2018 do 27.6.2018.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta

SCHVÁLENO

 

06/108/ZM/18 - Prodej pozemku p.č. 363 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1)  schvaluje prodej pozemku p.č. 363, trvalý travní porost, o výměře 1 179 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč/m2 bez DPH, tj. za celkovou cenu 58 950 Kč, manželům XXX a XXX Mlejneckým, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15. s tím, že byla splněna podmínka zaplacení jistoty v souladu se zveřejněním č.j. OIaSM/5714/2018-BAM.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta

SCHVÁLENO

 

06/109/ZM/18 - Prodej pozemků p.č.699 a část p.č.700, Hrádek n.N. / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1)  schvaluje prodej p.p.č.699, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157m2 za kupní cenu 75988Kč a část p.p.č.700 o celkové výměře  454m2 zahrada, její oddělenou část p.p.č. 700/2 o výměře 159m2 zahrada dle GP č. 1469-299/2016 za kupní cenu 15900Kč známému zájemci vlastníku budovy č.p. 170, kterým je MOTORSPORT KLUB v AČR, IČ 46746013, se sídlem Francouzská 170, 463 34 Hrádek nad Nisou;

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta

SCHVÁLENO

 

 

06/110/ZM/18 - Sejmutí předkupního práva z pozemků p.č. 923/6 a p.č. 923/13 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 923/6, trvalý travní porost, o výměře 703 m2 a k pozemku p.č. 923/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 100 m2  vše v k.ú. Hrádek nad Nisou.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta

SCHVÁLENO

 

06/111/ZM/18 - Rekonstrukce učeben pro AJ, NJ a přírod.věd na ZŠ Lidická -  žádost o dotaci / Projekty

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

a) podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce učeben pro výuku AJ, NJ a přírodních věd na ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou", v rámci 1. výzvy z IROP - MAS - Podještědí - IROP- Infrastruktura pro vzdělávání s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 68 " Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD", v předpokládané výši celkových nákladů max. 9 mil Kč,

b) zajištění spolufinancování projektu v předpokládané výši max.640 tis. Kč z rozpočtu města, a to za předpokladu schválení dotace a provedení změny rozpočtu pro rok 2019.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Davidová

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta

SCHVÁLENO

 

06/112/ZM/18 - ZŠ TGM - jazyková laboratoř, práce se zvukem a sdílení obrazu - žádost o dotaci / Projekty

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

a) podání žádosti o dotaci na projekt „ZŠ TGM Hrádek nad Nisou - Jazyková laboratoř, práce se zvukem a sdílením obrazu", v rámci 1. výzvy z IROP - MAS - Podještědí - IROP- Infrastruktura pro vzdělávání s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 68 " Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD", v předpokládané výši celkových nákladů max. 10,2 mil Kč,

b) zajištění spolufinancování projektu v předpokládané výši max. 950 tis. Kč z rozpočtu města, a to za předpokladu schválení dotace a provedení změny rozpočtu pro rok 2019.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Davidová

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík,

p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta

SCHVÁLENO

 

06/113/ZM/18 - Založení spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. / Ostatní

Zastupitelstvo města po projednání:

a) bere na vědomí předložený materiál ve věci založení spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.,

b) schvaluje vstup obce Hrádek nad Nisou do spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.,

c) pověřuje starostu obce Mgr.Josefa Horinku k zastupování obce v orgánech spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.,

d) bere na vědomí znění Stanov spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.,

e) schvaluje znění Stanov spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s..

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Davidová

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík,

p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta

SCHVÁLENO

 

06/114/ZM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Náboženská obec CČSH / Dotace, příspěvky

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Náboženská obec Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou, se sídlem Lutherova 496, 463 34  Hrádek nad Nisou, IČ: 66112184 ve výši 144 000 Kč na Opravu věžních hodin Chrámu Pokoje včetně jejich osvětlení a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Matušková

Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: 1/ ThMgr. Zimmermannová Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta

SCHVÁLENO

 

 

06/115/ZM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Český svaz chovatelů / Dotace, příspěvky

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Hrádek nad Nisou, se sídlem 1. Máje 232, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 46747150 ve výši 120 000 Kč na Instalaci rozvodů topného systému v objektu domu chovatelů a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Matušková

Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: 1/ MUDr. Pavlová Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová,

p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta

SCHVÁLENO

 

06/116/ZM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Český rybářský svaz / Dotace, příspěvky

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Hrádek nad Nisou, se sídlem Tovární 628, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 00482552 ve výši 150 000 Kč na Opravu oplocení mezi zahradou u Rybářského domu a místní komunikace (III. etapa) a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Matušková

Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: 1/ MUDr. Pavlová Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová,

p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta

SCHVÁLENO

 

06/117/ZM/18 - Návratná finanční výpomoc – Staří známí / Finanční výdaj

Zastupitelstvu města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou společnosti Taneční skupina Staří známí, z.s. (IČ: 22891226) ve výši 198.554,- Kč, s dobou vrácení finančních prostředků do 30.12.2019 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík,

p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta

SCHVÁLENO

 

06/118/ZM/18 - Zásah do krajinného rázu Hrádecka - Větrný park Václavice / Smlouvy

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání důvodové zprávy:

A)        SI VYHRAZUJE, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, pravomoc rozhodovat ve věci zásahu větrnými elektrárnami do krajinného rázu Hrádecka v oblasti Václavic a Uhelné, tj. vyhrazení pravomoci k rozhodování o podstatných náležitostech smlouvy o zásahu a rozhodování o vlastní smlouvě;

B)        SCHVALUJE, v souladu s vyhrazením si věci k rozhodování podle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, podstatné náležitosti smlouvy o zásahu větrnými elektrárnami do krajinného rázu Hrádecka v oblasti Václavic a Uhelné tak, jak jsou vypočteny v Term Sheetu předkládaném zastupitelstvu, který mimo jiné tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení.

Termín: 27.6.2018

 

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík,

p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta

SCHVÁLENO

 

06/119/ZM/18 - Písemné informace / Ostatní

Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Horinka

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík,

p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta

SCHVÁLENO

 

06/120/ZM/18 - Projekt: zařízení pro seniory / Projekty

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

a) podání žádosti o dotaci na projekt „Dům seniorů Hrádek nad Nisou“, v rámci 61.výzvy Operačního programu životní prostředí 2014 -2020, v předpokládané výši celkových nákladů 175 053 120 Kč,

b) zajištění spolufinancování projektu v předpokládané výši 125 070 948 Kč

z rozpočtu města, a to za předpokladu schválení dotace a provedení změny rozpočtu města pro rok 2019.

 

Termín: 27.6.2018

Zodpovědná osoba: Davidová

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Krejčík,

p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop, p. Půta

SCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé usnesení:

p. Karel Pokorný, p. Jan Krečman

 

 

Soubor usnesení je uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat. V dokumentu jsou odstraněny, resp. symboly "X" nahrazeny příslušné osobní údaje.

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou